Анализ ползи-разходи на инвестиционни проекти в публичния сектор (Основен модул)

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Извършването на анализ на ползите и разходите е задължително условие, за да бъдат одобрени големите инфраструктурни проекти, които финансира Европейският съюз. Този анализ изисква специализирани познания и последователното прилагане на редица концепции, за да се докаже, че:
1) проектът е целесъобразен от икономическа гледна точка и допринася за целите на регионалната политика на Европейския съюз;
2) приносът от Фондовете на ЕС е необходим за да бъде проектът осъществим.

Анализът ползи-разходи е приложим също и при публични проекти, които се финансират от други международни и национални фондове. Курсът „Анализ ползи-разходи на инвестиционни проекти в публичния сектор” е първият по рода си в България. Той е разработен с отчитане на най-новите методически указания на ЕС и на реалната практика по опративните програми на ЕС за България.

Предварителни изисквания: няма

Участници: курсът е предназначен за служители в общински администрации, министерства и агенции, които участват в разработването на инвестиционни проекти за финансиране от Европейския съюз и други институции в секторите ВиК, транспорт, битови отпадъци и други.

Съдържание Ден 1

 • Анализ ползи-разходи – общи постановки
 • Финансови, социални и екологични ползи и разходи
 • Финансов анализ – същност и цели
 • Определяне на съвкупната инвестиция
 • Определяне на оперативните разходи и приходи
 • Финансова устойчивост
 • Времева стойност на парите. Дисконтиране

Ден 2

 • Икономически анализ – същност и цели
 • Фискални корекции
 • Конверсия на пазарните в счетоводни (сенчести) цени
 • Корекции за външни фактори
 • Оценка на икономическата рентабилност на инвестицията. Определяне на Икономическата нетна настояща стойност (ИННС), Икономическата норма на възвръщаемост (ИНВ) и Съотношението ползи/разходи (П/Р)
 • Определяне на размера на безвъзмездната помощ от Европейския съюз

Продължителност: два дни