Нови предстоящи възможности за безвъзмездно финансиране на предприятия по ОПИК 2014-2020

През 2019 г. по ОПИК, съгласно актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2019 г. (ИГРП), предстои отварянето на няколко процедури за безвъзмездно финансиране за предприятия и техни обединения и сдружения. С актуалната версия на ИГРП може да се запознаете на http://opic.bg/opik/igrp.

За отварянето на процедурите за кандидатстване може да се следи в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

За разяснения и консултации може да се свържете с нас на info@projecta.bg.