Нови предстоящи възможности за безвъзмездно финансиране на предприятия по ОПИК 2014-2020

През 2020 г. по ОПИК предстои да бъде отворена процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, която бе планирана за месец декември 2019 г., но бе отложена, а съгласно Индикативната годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП), предстои отварянето и на дългоочакваната процедура за безвъзмездно финансиране на дигитализацията на МСП, по която ще може да се кандидатства за разработване и въвеждане на ИКТ системи за управление на бизнеса. Повече информация може да намерите на http://opic.bg/opik/igrp.

За отварянето на процедурите за кандидатстване може да се следи в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

За разяснения и консултации може да се свържете с нас на info@projecta.bg.