Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия

На 23.12.2016 г. главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата
са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Ако желаете да обсъдите с нас ваша проектна идея и нейната допустимост по тази процедура, моля да ни изпратите кратко описание на идеята си и информация за фирмата, с която смятате да кандидатствате на адрес info@projecta.bg.