Възможност за финансиране до 150 000 лв. за средни предприятия по ОПИК 2014-2020

На 10.07.2020 г. УО на ОПИК обявяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000 лева.

Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд, външни услуги и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция или предоставяните услуги.

Максималната стойност на финансирането е до 150 000 лв. на проект при 100% финансиране (не се изисква съфинансиране от одобрените кандидати).

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 24 август 2020 г.

Резюме на процедурата може да свалите тук.