Предстоящи възможности за финансиране по ОП РЧР 2014-2020

През 2019 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат отворени няколко процедури за безвъзмездно финансиране на работодатели, социални предприятия, НПО, общини, доставчици на социални услуги и други бенефициенти. С актуалната версия на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. може да се запознаете на https://esf.bg/protseduri/.

За отварянето на процедурите за кандидатстване може да се следи в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

За разяснения и консултации може да се свържете с нас на info@projecta.bg.