Сертификати на IPMA

 • Какво представляват сертификатите по управление на проекти на IPMA, какви умения дават на притежателя си?
Успешното реализиране на всеки проект до голяма степен зависи от професионализма и компетентността на специалистите, които го осъществяват. За да бъдете успешен професионалист в областта на управлението на проекти, е необходимо да притежавате определени професионални знания, умения, навици и практически опит. Международната Сертификация, осъществявана от Българската асоциация по управление на проекти (БАУП), Ви позволява да докажете Вашата квалификация и компетентност. За клиентите и партньорите сертификатът е гаранция за вашия опит и професионализъм в областта на управлението на проекти. Програмата за сертифициране по управление на проекти, провеждана в България, е базирана на системата за сертифициране на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).

Предимства на сертифицираните специалисти по управление на проекти:
 • международно признаване на квалификацията и компетентността;
 • лично предимство за кариерно развитие;
 • повишаване на професионалния рейтинг и на цената на предоставяните услуги.
Предимства за организациите, разполагащи със сертифицирани специалисти по управление на проекти:
 • задоволяване на потребностите от квалифицирани специалисти по управление на проекти;
 • осигуряване на гарантирано качество на услугите в областта на управлението на проекти;
 • повишаване на ефективността на работа на организациите, използващи услугите на сертифицирани ръководители на проекти;
 • повишаване на рейтинга и конкурентоспособността на организацията за сметка на професионалното управление на проекти;
 • предимство при участие в търгове и конкурси и при работа с партньори.
Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

 • Колко вида и степени има на тази сертификация?
Сертификационната система на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) се състои от четири нива:
 • IPMA Level A – Certified Projects Director / Ниво А на IPMA – Сертифициран директор на проекти
 • IPMA Level B – Certified Senior Project Manager / Ниво B на IPMA – Сертифициран старши ръководител на проекти
 • IPMA Level C – Certified Project Manager / Level C на IPMA – Сертифициран ръководител на проекти
 • IPMA Level D – Certified Project Management Associate / Ниво D на IPMA – Сертифициран специалист по управление на проекти
В момента БАУП извършва сертифициране за ниво С и ниво D на IPMA. Кандидатът, преминал успешно всички процедури за съответното ниво, получава сертификат по утвърден от IPMA образец. 

Сертификат за ниво С
 – Сертифициран ръководител на проекти – СРП (Certified Project Manager – СРМ)
Входни изисквания:
 • Има най-малко три години опит в управлението на проекти
 • Има управленски отговорности в проекти с ограничена комплексностКлючова компетентност:
 • Трябва да бъде в състояние да управлява проекти с ограничена комплексност и/или да управлява под-проект от комплексен проект по отношение на всички елементи на компетентност по управление на проектиДопълнителни изисквания:
 • Отговорен е за управлението на проект с ограничена комплексност във всички негови аспекти или за управлението на под-проект на даден комплексен проект
 • Прилага обичайни процеси, методи, техники и инструменти за управление на проекти
 • Прилага обичайни процеси, методи, техники и инструменти за управление на проектиВалидност на сертификата: 5 години
Сертификат за ниво D – Сертифициран специалист по управление на проекти – ССУП (Certified Project Management Associate – CPMA)
Входни изисквания:
 • Опитът с елементите на компетентност по управление на проекти не е задължителен, но е предимство ако кандидатът вече е приложил в някаква степен своите познания по управление на проектиКлючова компетентност:
 • Трябва да има познания по управление на проекти по всички елементи на компетентностДопълнителни изисквания:
 • Може да практикува по всеки един от елементите на компетентност по управление на проекти. Може да работи като специалист в някои области
 • Работи като член на екипа на проекта или като член на екипа за управление на проекта
 • Широки познания по управление на проекти и способност да ги прилагаВалидност на сертификата: 10 години

 • За кои сектори, професии и дейности е приложим?
Сертификационната система на IPMA е универсална и приложима за всички сектори и всички видове дейности.

 • По какъв начин може да се придобие сертификатът?
Ако кандидатите за сертифициране желаят, могат да преминат обучителни курсове, след което да се явят на изпит. При успешното му полагане, кандидатът получава международно признат сертификат.

 • През какви курсове и обучения трябва да премине кандидатът, за да защити този документ за придобити умения?
Няма изискване за задължително обучение, но разработените към момента обучителни програми са със седемдневна продължителност – Модул 1 – “Технически и контекстни елементи“ (4.5 дни) и Модул 2 – “Поведенчески елементи“ (2.5 дни)

 • Колко време отнема подготовката за изпит за придобиването на сертификат?
Подготовката отнема не по-малко от един месец, ако човек не е посещавал специален курс – няколко месеца.

 • Къде се предлагат курсове за подготовка за изпита в България?
В момента такива курсове предлага фирма ПРОДЖЕКТА.

 • Какво включва изпитът – времетраене, форма?
I. Писмен изпит за сертифициране за Ниво С и Ниво D на Международната асоциация по управление на проекти
Част 1 – Отворени и затворени въпроси
Първата част на писмения изпит съдържа 80 затворени и отворени въпроса, разпределени както следва:
Сфери на компетентностНиво C %Ниво D %
Техническа6070
Поведенческа2015
Контекстна2015

Трудността на въпросите е средна за Ниво С (съответства на степен на компетентност 5 от 10) и ниска средна за Ниво D (съответства на степен на компетентност 4 от 10).

Характеристиките на отделните степени на компетентност са описани в Глава 3., таблица 3.14 на НИК (Национални изисквания за компетентност по управление на проекти.

Време за изпит: 1.5 часа Праг за успешно издържан изпит по Част 1: минимум 56 верни отговора (70%)

Част 2 – Отворени есета и интелектуални задачи

Брой на темите: 3 за Ниво С и 4 за Ниво D

Време за изпит: 2 часа за Ниво С и 3 часа за Ниво D

Оценка За всяко есе/задача оценителите (оценителят) дават оценка от 1 до 10. Общата оценка на всеки оценител е средно аритметична величина на отделните оценки.

Крайната оценка е средна аритметична на оценките на оценителите (ако оценителите са двама). При значително разминаване в оценките, оценителите постигат консенсус по крайната оценка.

Праг за успешно издържан изпит по Част 2: минимална средна оценка 5 за Ниво С и 4 за Ниво D

Важно: Оценките се дават в съответствие със скалата на оценка, посочена в НИК – Глава 3., таблица 3.14.

Забележка: Част 1 и Част 2 на писменият изпит се извършват в един и същи ден. Оценяването на Част 1 се извършва след приключването на двете части на изпита. По изключение, кандидатът може да се яви на Част 2 на изпита след като научи резултата от Част 1. Това се извършва след предварителна заявка и срещу заплащането на допълнителна такса.

II. Интервю за сертифициране за Ниво С на Международната асоциация по управление на проекти
Интервюто е с продължителност 1-1.5 часа и се провежда от двама оценители. Оценителите задават въпроси във връзка с доклада, самооценката на кандидата и евентуално отговорите от писмения изпит и/или референциите. Не е необходимо представяне на проект от страна кандидата – поради факта, че оценителите са получили достатъчно информация по време на предишните етапи от сертификационния процес. Кандидатът може да илюстрира своите отговори като представи документи в допълнение към своя доклад (например наръчник за управление на проекта, доклад за състоянието на проекта и т.н.) по време на интервюто. Обикновено като контекст на всеки въпрос се прави описание на реална ситуация от управлението на проект, засягаща един или няколко елемента на компетентност, заедно със задачи, действия и резултати.

 • Колко струват курсовете за подготовка?

Актуалните цени на подготвителния курс, който се провежда онлайн, вижте в нашия Онлайн магазин