Сертификат РМР

 • Какво представлява сертификатът PMP, какви умения дава на притежателя си?
Успешното реализиране на всеки проект до голяма степен зависи от професионализма и компетентността на специалистите, които го осъществяват. За да бъдете успешен професионалист в областта на управлението на проекти, е необходимо да притежавате определени професионални знания, умения, навици и практически опит. Сертификацията Ви позволява да докажете Вашата квалификация и компетентност. За клиентите и партньорите сертификатът е гаранция за вашия опит и професионализъм в областта на управлението на проекти.

Ползите за притежаващия сертификат са, че той не само ще получи признание на своите знания и умения по време на процеса на сертифиране, но също така и неговото професионално отдаване и развитие в областта на управлението на проекти. Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

 • Колко вида и степени има на тази сертификация?
Сертификацията има една степен, като след придобиването му, сертификатът е валиден три години. PMI предлага и още един сертификат: Certified Associate in Project Management (CAPM) на Project Management Institute.

 • За кои сектори, професии и дейности е приложим?
Сертфикатът е приложим във всички сектори.

 • По какъв начин може да се придобие сертификатът?
Кандидатът първо подава заявление за допускане на изпит, след одобрението се явява на изпит. След успешното му полагане, кандидатът получава сертификат.

 • През какви курсове и обучения трябва да премине кандидатът, за да защити този документ за придобити умения?
35 контактни часа обучение по управление на проекти.

 • Колко време отнема подготовката за изпит за придобиването на сертификат?
Подготовката отнема между 1 и 6 месеца.

 • Къде се предлагат курсове за подготовка за изпита в България?
Курсове се предлагат от Регистрирани обучаващи организации на Института за управление на проекти, каквато е TenStep България (Registered Education Provider).

 • Къде и как се провежда изпитът – времетраене, форма на изпита?
  • 200 въпроса с възможни отговори за 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват
  • Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност
  • За България изпитите се провеждат в Комисия Фулбрайт, София през интернет

 • Колко струват курсовете за подготовка?
За актуалните цени вижте Графика на обученията.

 • Колко струва явяването на изпит за сертификат?
Цената за нечленове на PMI® e USD 555.00, а за членове е 405.00 USD.

 • Има ли възможност за самоподготовка за придобиването на сертификата?
Има такава възможност, но е необходимo кандидатите да се преминали и обучение по УП от минимум 35 учебни часа.

 • Какъв е процентът успеваемост при изпитите на кандидатите, преминали обучение?
Няма такава официална статистика, но за обучените от TenStep успеваемостта е над 80%.

Препоръчваме следните стъпки за сертифициране, които да бъдат извършени в рамките на 12 месеца:
 • Подготовка за изпит с преминаването на обучителен курс, организиран от Регистрирана обучаваща организация (PMI Registered Education Provider – R.E.P.);
 • (По желание: придобиване на членство в Project Management Institute – таксата за членство за първата година се приспада от таксата за изпит и новият член получава Project Management Body of Knowledge);
 • Получаване на документ за контактни часове обучение от обучаващата организация;
 • Изпращане на молба за допускане до изпит до Project Management Institute;
 • Получаване на одобрение за явяване на изпит от Project Management Institute и насрочване на дата за изпит (в удобно за кандидата време) в Комисия Фулбрайт, София;
 • Продължаване на подготовката за изпит до датата на изпита.