Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз (2014-2020)

Пълната програма включва следните модули:

Модул 1: Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс
Модул 2: Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС
Модул 3: Изпълнение на проекти по програмите на ЕС
Модул 4: Грешки и проблеми при изпълнението на проекти по програмите на ЕС и как да се предпазим от тях
Модул 5: Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България за периода 2014-2020 г.

Нивото на курса е основно (базово) и той е предназначен за хора без опит или с малък опит.

Достъпът до съдържанието на един модул е за период от 3 седмици. Ако желаете, можете да поръчате сертификат за преминато обучение. Сертификатът се предоставя в електронен вид във формат PDF.

Такса за издаване на сертификат за един модул: 24 лв.

Модул 1: Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен онлайн курс

„Курсът беше интересен. Наистина в сбита форма получих най-важното. Но това е началото!“

„Много Ви благодаря! Наученото е от голяма полза! Чакам следващите етапи на обучението.“

Програмите на Европейския съюз за България предоставят много възможности, но изискват добре разработени проекти. Би било много просто, ако сведем разработването на един такъв проект до попълването на отделните части на формуляра. Проектът е преди всичко логическа конструкция и попълването на информация или описването на нашата идея не е достатъчно. Проектът не е литературен жанр и „писането“ на проекти не винаги помага. Проектът има елементи, които трябва да са взаимно обвързани и добре формулирани.

Този модул представя в много сбита и синтезирана форма най-важните неща, свързани с изготвянето на проекти по програмите на Европейския съюз. Той дава първоначална основа, която може да бъде надградена с практическа работа по изготвяне на проекти, като и с подробния присъствен курс на Проджекта „Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз“, който включва множество практически упражнения и разглеждане на реални проекти.

Темите на модула са:
 • Тема 1. Логически елементи на проекта
 • Тема 2: Потребители на проекта
 • Тема 3: Индикатори
 • Тема 4: Планиране
 • Тема 5: Бюджет на проекта
 • Тема 6: Важни аспекти на проектите, финансирани от Европейския съюз
 • Тема 7: Най-важните неща при участие в конкурс за безвъзмездно финансиране
 • Тема 8: Главните субекти и пътят на проекта по програмите на ЕС
Включен е тест за логическите елементи на проекта.

Ниво на модула: начинаещи

––––––––

Модулът представлява Модул 1 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС.

––––––––

Към модула получавате следните бонуси:

– Бонус 1: една безплатна консултация по проект или възможност за кандидатстване по програмите на ЕС, на стойност 80 лв. За да се възползвате, моля пишете на info@projecta.bg. Консултациите се предоставят по e-mail или на място в офиса на Проджекта, с предварително изпратени въпроси.

– Бонус 2: приспадане на таксата за този модул, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

– Бонус 3: Представяне на новите оперативни програми на ЕС за България за периода 2014-2020 г. и представяне на приоритетите на ЕС за финансиране за периода 2014-2020, съгласно Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020.

Модул 2: Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС

Програмите на Европейския съюз са с ограничено финансиране. Средствата, които са на разположение, са много по-малко от нуждите и желанията на бенефициентите. Ето защо е важно проектите (проектните предложения), които представяме за оценка, да са изготвени по начин, който им дава възможно най-големи шансове за успех.

Голяма част от проектите, които се подават, не получават финансиране. Така например, за програмният период 2007-2014 г. над 50% от проектите, подадени по някои от схемите на Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“, не са получили финансиране.

Съдържание:

Част 1. Неодобрение на проекта заради неспазване на формалните изисквания

1.1 Формални грешки при изготвянето и подаването на проектните предложения

1.2 Неспазване на изискванията за допустимост

Част 2. Неодобрение на проекта заради нисък капацитет на кандидата

Част 3. Неодобрение заради ниско качество на проекта

3.1 Да вникнем в „духа“ на схемата

3.2 Събиране на информация

3.3 Формулиране на логически обвързани елементи на проекта

3.4 Създаване на план за получаване на възможно най-голям брой точки

3.5 Изготвяне на обосновки

3.6 Преглед и подобрение на проекта

3.7 Език и оформление

3.8 Често срещани грешки при изготвянето на проекти

Тест

Заключение

–––––––

Модулът представлява Модул 2 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този курс да преминете курса „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма).

– Бонус: приспадане на таксата за този модул, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

Модул 3: Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз

Положили сме значителни усилия да изготвим добър проект и той е одобрен! Сега започва по-трудната част – изпълнението на проекта. За да постигнем целите на проекта и за да получим безвъзмездното финансиране, трябва да го изпълним в рамките на предвиденото време, разходи, обхват и качество. Изпълнението на проекта включва и редица допълнителни дейности по спазване на изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ. Този курс разглежда въпросите, свързани с изпълнението на проекти по програмите на ЕС за България и включва следните теми:

 • Стартиране на проекта
 • Планиране на проекта
 • Изпълнение, наблюдение и контрол
 • Приключване на проекта
 • Документиране на дейностите
 • Доказване на разходите
 • Комуникация с Договарящия орган
 • Управление на промените в договора
 • Изготвяне на отчети и искания за плащане
 • Тест

Съдържанието на модула включва редица примери. В края на му е предвиден тест за проверка на знанията.

Модулът представлява Модул 3 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този модул да преминете модула „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма), както и „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“ (Модул 2 на сертификационната програма).

– Бонус: приспадане на таксата за този модул, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

Модул 4: Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС

След като сме се запознали с основните въпроси, свъразани с изпълнението на проекти по програмите на ЕС (Модул 3), е важно да обърнем повече внимание на грешките и проблемите, които биха могли да възникнат след подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ и по време на управлението на нашия проект.

За да избегнем загубата на финансиране, трябва да сме добре запознати с необходимостта от собствени финасови ресурси за изпълнение на проекта и да се убедим, че можем да ги осигурим. Неуспех на проекта и следователно финансови санкции могат да бъдат предизвикани от неизпълнени дейности, грешки и неточности при провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнители, недостатъчно добро отчитане и поддържане на документация, както и от различни нередности и опити за измама.

Модулът дава информация за основните причини, поради които може да се стигне до частично или изцяло неизплащане на безвъзмездната финансова помощ и включва препоръки относно избягването на проблеми в процеса на изпълнение, които могат да „спънат“ или усложнят завършването на проекта. Темите, които разглежда модулът, са: – Проблеми с финансирането – Пропуски при провеждането на тръжни процедури – Неизпълнение на дейностите – Грешки при отчитането – Нередности и измами

Модулът представлява Модул 4 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този модул да преминете модула „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма), „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“ (Модул 2), както и „Изпълнение на проекти по прохрамите на ЕС“ (Модул 3). Съдържанието на курса включва редица примери. В края на курса е предвиден тест за проверка на знанията.

Забележка: В настоящия модул не са разгледани всевъзможните технически грешки и отстраними пропуски при изготвянето на документи, свързани с изпълнението на проекта, тъй като те могат да доведат до забавяне в изплащането на безвъзмездната финансова помощ, но не и до отказ тя да бъде изплатена. Акцентът е върху тези грешки и проблеми, които могат да доведат до пълен или частичен отказ за изплащане на безвъзмездното финансиране.

– Бонус: приспадане на таксата за този курс, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

Модул 5: Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България (2014-2020)

Настоящият модул представя възможностите за финансиране по програмите за България по линия на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за програмния период 2014-2020. Броят на програмите е седем:
 • ОП Иновации и конкурентоспособност
 • ОП Наука и образование за интелигентен растеж
 • ОП Региони в растеж
 • ОП Транспорт
 • ОП Развитие на човешките ресурси
 • ОП Околна среда
 • ОП Добро управление
Представянето на всяка програма включва:
 • обобщаваща таблица за финансирането по приоритетни оси
 • представяне на всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетните оси, включващо: целеви групи, бенефициенти и примерни допустими дейности
В края на модула е предвиден тест за проверка на знанията.

Модулът представлява Модул 5 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този курс да преминете курса „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма), „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“ (Модул 2), „Изпълнение на проекти по програмите на ЕС“ (Модул 3), както и „Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС“ (Модул 4).

*Моля, при регистрация, посочете след Вашето име модула, за който желаете да се запишете.

Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 180.00 лв.

Loading Updating cart...

People who bought this item also bought