Общи условия и информация във връзка с личните данни

Общи условия

– С предоставянето на вашите данни, вие се съгласявате те да бъдат използвани за последваща комуникация с вас;

– Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС;

– Потвърждаването на участие в обученията става след изпращането на попълнена регистрационна форма (заявка) и заплащане на такса за участие. При невъзможност за участие на записал се участник, той може да бъде заменен с друг. При възможност, ще предложим участие в следващ подобен курс на участник (участници), които са били възпрепятствани да посетят семинара. При отказ от участие таксата се възстановява само след писмено искане, получено поне две седмици преди датата на провеждане на обучението. Посочените стойности на „такса за участие“ не представляват продажна цена и служат само за общ ориентир. При запитване от Ваша страна или след изпращане на  заявка, ще получите точна информация за продажната цена.

Информация във връзка с личните данни

Ние работим коректно и прозрачно, за да доставяме дълготрайна полза на нашите потребители и да развиваме устойчив бизнес.

Ние работим отговорно с Вашите данни и не ги предоставяме на трети лица, освен ако имаме такова законово задължение.

  1. Данни за администратора

Администраторът на лични данни е Проджекта ООД с ЕИК 121321853 и следните координати за връзка: тел. 02 9835324, гр. София 1202, ул. Веслец  45, оф. 13 (www.projecta.bg).

  1. Цели и правно основание на обработването

Лични данни могат да се събират при 1) регистрация (заявка)  за ползване на услуга или поръчка на услуга или продукт, включително заявка за безплатен достъп до продукт или услуга; 2) записване за получаване на наша информация и оферти.

  • Целта на обработването на личните данни е да се осигури изпълнение на формален или неформален договор, по който субектът на данни (Вие) е страна или да се осигури възможност за предприемането на стъпки по искане на субекта на данни преди встъпване в договорни отношения.

Правно основание: 1) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; 2) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, във връзка с воденето на счетоводна отчетност.

  • По-нататъшно обработване се извършва за статистически цели, при което резултатът от обработването не съдържа лични данни, а агрегирани данни, които не се използват в подкрепа на мерки или решения, касаещи конкретно физическо лице.
  • По-нататъшно обработване се извършва също така за целите на директния маркетинг, включително за профилиране за определяне на предпочитания и интереси на лицето във връзка с предоставяните от нас услуги и продукти (или за констатиране на липса на такива интереси). Профилирането се извършва въз основа на действия или бездействия на лицето при отваряне на електронни съобщения, следване на поставени в тях хипервръзки (линкове) и извършване на последващи действия. На база на профилирането се вземат автоматизирани или неавтоматизирани решения, чиито предвидени последствия за лицето се изразяват в подобряване на адекватността на нашата комуникация или в прекратяване на комуникацията.

Правно основание:  обработването е необходимо целите на легитимните интереси на администратора.

Личните данни, събирани при записване за получаване на наша информация и оферти, се използват само за посочените по-горе цели на директния маркетинг и статистически цели.  В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, обработването на лични данни за целите на директния маркетинг се осъществява поради законен интерес на администратора.

Личните данни, предоставяни при регистрация (заявка)  за ползване на услуга или поръчка на услуга или продукт са изискване, необходимо за сключването на договор, както и във връзка с воденето на счетоводна отчетност (в случаите, когато продуктът или услугата са платени).  Ако тези данни не бъдат предоставени, ще откажем предоставянето на продукта или услугата.

  1. Срок, за който ще се съхраняват личните данни
  • Ще съхраняваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения или до изтичане на срока за документи за данъчен контрол (съгласно Закона за счетоводството, този срок е 10 години).
  • Ще съхраняваме информация за ползването от Ваша страна на наши продукти или услуги за срок от 15 години. Тази информация ще може да се използва за потвърждаване пред трети лица, по Ваше искане, че сте ползвали съответния продукт или услуга, или за да Ви издадем дубликат на сертификат за участие в наше обучение или друго събитие.
  • Данните, използвани за директен маркетинг ще бъдат съхранявани докато не ни информирате, че вече не желаете да го правим. По наша инициатива, можем да престанем да използваме данните за директен маркетинг след установяване на неактивност от Ваша страна.
  1. Вашите права (права на субекта на личните данни)

По всяко време можете да изисквате от нас като администратор достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас като субект на данните, имате право на възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Когато обработваме Ваши данни въз основа на Ваше съгласие за обработване на личните Ви  данни за конкретни цели, можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване.

Имате право на жалба във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни до надзорния орган Комисия за защита на личните данни на Република България (www.cpdp.bg).

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация.