Второ официално заседание на Тематичната работна група за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

На 27 юли 2021 г. се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027 г.В заседанието взеха участие представители на неправителствени организации на бизнеса и на регионалните съвети за развитие, на ведомства, агенции и др., имащи отношен...
Вижте повече...

Повече средства се предвиждат в Програма „Развитие на човешките ресурси“ за новия програмен период 2021-2027

Мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите са с повече средства в новата версията на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Измененията в проекта на ПРЧР бяха представени на седмото заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2...
Вижте повече...

Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от Проджекта ООД

  На 23.06.2020 г. „Проджекта“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-0621-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност...
Вижте повече...