Нови предстоящи възможности за безвъзмездно финансиране на предприятия по ОПИК 2014-2020

През 2020 г. по ОПИК предстои да бъде отворена процедура BG16RFOP002-1.022 "Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия", която бе планирана за месец декември 2019 г., но бе отложена, а съгласно Индикативната годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП), предстои отварянето и на дългоочакваната процедура за безвъзмездно финансиране на дигитализацията на МСП, ...
Вижте повече...

Предстоящи възможности за финансиране по ОП РЧР 2014-2020

През 2020 г., по ОП "Развитие на човешките ресурси", работодателите ще имат възможност да кандидатстват за финансиране на проекти насочени към подобряване на условията на труд чрез осигуряване на почасови грижи за децата на своите служители. Повече информация може да намерите в актуалната версия на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на https://esf.bg/protseduri/....
Вижте повече...

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027

На 10 декември 2019 г. в хотел Интер Континентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г. Според първоначалните данни, повече от 1,6 млрд. евро от ЕФРР ще бъдат предвидени за финансиране по ОПИК за новия програмен пери...
Вижте повече...