Роберт Ролих ще бъде отново в България на 05.11.2019

Поради големия успех на семинарите „Решение за един милион долара“ на Роберт Ролих, които организирахме на 26.04.2018 г. и 06.11.2018 г. в София и на които присъстваха повече от 1000 човека, на 05.11.2019 г. Роберт отново ще бъде в София. И на тази дата, голяма част от местата за семинарите ще бъдат безплатни за желаещите да присъстват.Повече за семинара и с какво той може да б...
Вижте повече...

Нови предстоящи възможности за безвъзмездно финансиране на предприятия по ОПИК 2014-2020

През 2019 г. по ОПИК, съгласно актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2019 г. (ИГРП), предстои отварянето на няколко процедури за безвъзмездно финансиране за предприятия и техни обединения и сдружения. С актуалната версия на ИГРП може да се запознаете на http://opic.bg/opik/igrp. За отварянето на процедурите за кандидатстване може да се следи в Информационната...
Вижте повече...

Предстоящи възможности за финансиране по ОП РЧР 2014-2020

През 2019 г. по ОП "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат отворени няколко процедури за безвъзмездно финансиране на работодатели, социални предприятия, НПО, общини, доставчици на социални услуги и други бенефициенти. С актуалната версия на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. може да се запознаете на https://esf.bg/protseduri/.За отварянето на процедурите за канд...
Вижте повече...