Моделиране на бизнес процеси

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Предварителни изисквания: няма

Цели:
В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Разбират взаимовръзките между подобрението на процесите, реинженеринга и моделирането на процесите;
 • Създават процесни карти с използване на стандартен синтаксис за моделиране;
 • Събират информация за процесните карти, използвайки техники за структурирано интервю;
 • Създават карта на текущото състояние на процеса
 • Анализират текущото състояние на процеса, за да идентифицират подобрения за бъдещото състояние

Участници:
 • Мениджъри, анализатори и други специалисти, които трябва да познават техниките за моделиране на процес
 • Мениджъри на бизнес клиенти и специалисти, които ще участват в моделирането на процеси

Съдържание:

Преглед на моделирането на процеси и реинженеринг
 • Що е процес?
 • Защо трябва да се обръща внимание на бизнес процесите?
 • Моделиране на процеса
 • Що е усъвършенстване на процеса?
 • Що е реинженеринг?
 • Капани на реинженеринга
 • Упражнение в екип № 1 – проблеми и неефективности в процеса

Основи на моделирането на процесите
 • Модел на процеса
 • Упражнение в екип № 2 – изготвяне на карта на процеса
 • Процедура за моделиране
 • Дейности на различни нива
 • Карта на междуфункционални процеси
 • Карта на единичен процес
 • Интегриране на компонентите на картата на процеса
 • Как да четем картата на процеса
 • Унифициран език за моделиране
 • Упражнение в екип № 3 – съставяне на текстови описания към карта на процеса

Техники за събиране на данни
 • Описания на процеса
 • Описания на „характеристиките“
 • Грешни описания на процеса
 • Упражнение в екип № 4 – описване на процеса
 • Техники за извличане
 • Интервюта
 • Комуникационен процес
 • Процес на интервюиране
 • Провеждане на интервю
 • Документиране на обсъждането
 • Упражнение в екип № 5 – определяне на заинтересованите страни
 • Извличане

Моделиране на текущото състояние
 • Процес на съставяне на карта на текущото състояние
 • Упражнение в екип № 6 – изготвяне на карта на процеса
 • Идентифициране на подобрения на процесите (бъдещо състояние)
 • Цели на процеса
 • Подобрения на процеса
 • Измерване на процесите
 • Упражнение в екип № 7 – подобряване на ефикасността на процеса

Семинарът включва 7 групови упражнения за затвърждаване на придобитите знания.

Продължителност: два дни, 16 учебни часа