Анализ ползи-разходи на инвестиционни проекти в публичния сектор (Модул за напреднали)

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Извършването на анализ на ползите и разходите е задължително условие, за да бъдат одобрени големите инфраструктурни проекти, които финансира Европейският съюз. Този анализ изисква специализирани познания и последователното прилагане на редица концепции, за да се докаже, че: 1) проектът е целесъобразен от икономическа гледна точка и допринася за целите на регионалната политика на Европейския съюз и 2) приносът от Фондовете на ЕС е необходим за да бъде проектът осъществим.

Анализът ползи-разходи е приложим също и при публични проекти, които се финансират от други международни и национални фондове. Курсът „Анализ ползи-разходи на инвестиционни проекти в публичния сектор” е първият по рода си в България. Той е разработен с отчитане на най-новите методически указания на ЕС и на реалната практика по опративните програми на ЕС за България.

Предварителни изисквания: предишен опит в анализа на ползите и разходите или преминато обучение по основния модул

Участници: курсът е предназначен за служители в общински администрации, министерства и агенции, които участват в разработването на инвестиционни проекти за финансиране от Европейския съюз и други институции в секторите ВиК, транспорт, битови отпадъци и други.

Съдържание

  • Анализ въз основа на множество критерии
  • Методи за оценка на непарични разходи и ползи
  • Анализ на чувствителността на финансовите индикатори. Абсолютна и относителна промяна на финансовите индикатори за рентабилност
  • Анализ на чувствителността на икономическите индикатори. Абсолютна и относителна промяна на икономическите индикатори за рентабилност
  • Анализ на риска
  • Определяне на стойност на рисковете и изчисляване на общ бюджет за риска