Съвременни компетенции за управление на проекти

Компетенции за управление на проекти

„Съвременни компетенции за управление на проекти“
онлайн курс

онлайн регистрация


 
Задължително обучение за всички, които практикуват или сериозно се интересуват от управление на проекти!

Курсът може да започне по всяко време. 


Бих искала чрез Вас да благодаря на Проджекта за чудесно подбрания материал, поднесен на достъпно и разбираемо ниво за напълно начинаещи. Допълнителните дискусии в групата ни помогнаха за правилното възприемане на професията „Ръководител проект“, което беше една от нашите задачи.“

Курсът разглежда всичките 46 елемента на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти
 (IPMA – www.ipma.world). Елементите на компетентност обхващат всички аспекти на управлението на проекти и са разпределени в 3 групи:

– Елементи на техническа компетентност (20) 
– Елементи на поведенческа компетентност (15) 
– Елементи на контекстна компетентност (11) 

Всеки урок за отделен елемент на компетентност съдържа резюме, презентация, примери и тестови въпроси. Курсът разглежда всички основни концепции, понятия и термини в управлението на проекти. Основните термини са дадени както на български, така и на английски език. Обучението е насочено към значително разширяване на проектната култура и познанията за управление на проекти. 

Важна особеност на обучението (което го отличава от другите обучения по управление на проекти) е, че запознава със съвременните компетенции, необходими за успешно управление на проекти. 

Обучението се извършва онлайн през интернет – по всяко време и от всяко място! Не са необходими никакви специални технически средства. Курсът съответства на 5-дневно 
присъствено обучение, с продължителност 40 учебни часа.  

Целият курс е разделен на части, както следва: 

(Елементи на техническа компетентност)

Част 1
1.01 Успех на управлението на проекти; 1.02 Заинтересовани страни; 1.03 Изисквания и цели на проекта; 1.04 Рискове и възможности; 1.05 Качество 

Част 2

1.06 Организация на проекта; 1.07 Работа в екип; 1.08 Разрешаване на проблеми; 1.09 Структури на проекта; 1.10 Обхват и резултати (продукти) 

Част 3
1.11 Време и проектни фази; 1.12 Ресурси; 1.13 Разходи и финанси; 1.14 Доставки и договори; 1.15 Промени 

Част 4
1.16 Контрол и доклади; 1.17 Информация и документация; 1.18 Комуникация; 1.19 Стартиране; 1.20 Приключване 

(Елементи на поведенческа компетентност) 

Част 5
2.01 Лидерство; 2.02 Ангажираност и мотивация; 2.03 Самоконтрол; 2.04 Способност за убеждаване; 2.05 Отпускане 

Част 6
2.06 Откритост; 2.07 Творчески способности; 2.08 Ориентация към резултатите; 2.09 Ефикасност; 2.10 Консултации 

Част 7
2.11 Преговори; 2.12 Конфликти и кризи; 2.13 Надеждност; 2.14 Зачитане на ценностите; 2.15 Етика 

(Елементи на контекстна компетентност) 

Част 8
3.01 Проектна ориентация; 3.02 Програмна ориентация; 3.03 Ориентация към портфолио; 3.04 Въвеждане на управление на проекти, програми и портфолия; 3.05 Постоянна организация 

Част 9
3.06 Бизнес; 3.07 Системи, продукти и технологии; 3.08 Управление на хора; 3.09 Здраве, сигурност, безопасност и околна среда; 3.10 Финансови аспекти; 3.11 Правни аспекти 

Цената включва достъп до пълното съдържание на курса за период от 6 месеца, сертификат за завършен курс и подкрепа по време на обучението – отговори на въпроси по учебното съдържание. 

Пожелаваме Ви приятно учене и успех в прилагането на елементите за компетентност по управление на проекти!


С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 438 лв. с ДДС

Колко е