РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Методът на обучение е интерактивен и включва презентации, дискусии, тестове и групова работа по казуси за утвърждаване на придобитите знания. Представената на семинара методология съответства на официалния метод на Европейския съюз „Управление цикъла на проекта“. Семинарът е с практическа насоченост, като участниците ще работят по примерни проекти. На семинара ще бъдат представени и всички актуални възможности за безвъзмездно финансиране от ЕС.

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН, 9.00 – 17.00

 • Логика на финансовата помощ на ЕС за България. Структурни фондове и Кохезионен фонд;
 • Определение за проект, видове проекти, цикъл на проекта. Фаза „Програмиране” – Оперативни програми;
 • Логика на проекта. Основни елементи и логически връзки между елементите. Тест – елементи на проекта;
 • Анализ на проблемите и възможностите – техники SWOT, мозъчна атака и дърво на проблемите. Упражнение – мозъчна атака и дърво на проблемите;
 • Анализ на целите. Упражнение – дърво на целите;
 • Оценка на алтернативите и избор на проектен подход. Упражнение – оценка на алтернативите и избор на проектен подход (може да продължи през втория ден).

ВТОРИ ДЕН, 9.00 – 17.00

 • Целева група и бенефициенти;
 • Формулиране на елементите на проекта;
 • Индикатори – същност, изисквания, видове, работа с индикатори;
 • Допускания;
 • Подход на логическата рамка. Упражнение – формулиране на елементите на проекта и изготвяне на матрица на логическата рамка;
 • Рискове на проекта – определение, идентифициране, анализ, план за управление на рисковете. Упражнение – идентифициране на рисковете; план за управление;
 • План за изпълнение на проекта. Планиране базирано на резултатите – стъпки. Упражнение – оценка на времето и разходите; изготвяне на линеен график (продължава през третия ден).

ТРЕТИ ДЕН, 9.00 – 16.00

 • Планиране – продължение от втория ден;
 • Бюджет на проекта – същност, изготвяне, разрези, допустими разходи за финансиране от ЕС. Упражнение – изготвяне на бюджет;
 • Важни аспекти при разработването на проекти за финансиране от ЕС: концепция, методология, мониторинг, устойчивост, мултипликационен ефект, иновативност, добавена стойност;
 • Формални изисквания при изготвяне и представяне на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане и обсъждане на конкретен пример – извадка на изискванията;
 • Критерии за оценка на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане и обсъждане на конкретен пример;
 • Съдържание на проектите за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане и обсъждане на формуляр за кандидатстване.

В цената са включени учебни материали, обяди, кафе-паузи, сертификат.

Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – СТЦ София