Договорните условия на FIDIC / ФИДИК и подготовка и управление на искове

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

ФИДИК е позната в цял свят със своите стандартни договорни условия за строителни и инженерингови проекти. Всяка договорна форма е различна и предполага различни рискове и отговорности за страните. Тези различия трябва да бъдат разпознати и да бъде разбран техния ефект върху процеса на управление на договора. Част 1 на курса е насочена към това, с акцент върху Жълтата книга, тъй като всички предстоящи инфраструктурни проекти, финансирани от Европейския съюз в България ще използват условията на тази книга.

Дори и при най-добре управляваните проекти по ФИДИК обаче, възникват претенции и искове по отношение на сроковете и/или разходите. Те могат да отнемат ценно време, средства и усилия. Част 2 на курса е предназначена да даде практическа помощ при управлението, подготовката и воденето на преговори по отношение на исковете.

Семинарът ще бъде проведен от Trett Consulting (Великобритания), признат лидер в предоставянето на консултантски услуги насочени към проучването и решаването на договорни, финансови и управленски проблеми в сферата на строителството и инженеринга, с 15 клона в целия свят. Trett Con­sulting има много богат международен опит с договорните условия на FIDIC – както в тяхното прилагане, така и в консултирането, решаването на проблеми и обучението.

За кого са предназначени семинарите:
Всички участници в строителни и инженерингови проекти, включително:

 • Представители на възложители
 • Изпълнители
 • Ръководители на проекти
 • Инженери и супервайзори
 • Доставчици на строителни материали, съоръжения и оборудване
 • Финансиращи агенции
 • Застрахователи

Метод на обучение:
Семинарите включват презентации, интерактивни упражнения и казуси за илюстриране на темите и затвърждаване на придобитите знания.

Цели
Ефективно използване и разбиране на актуалните договорни условия на ФИДИК и в частност Жълтата книга. Разглеждане различията между формите и различните рискове и отговорности на страните. Практически познания за установяване и разбиране на потенциални искове и начините за тяхното представяне, оценка и остойностяване.

В края на курса, участниците ще бъдат в състояние:

 • Да разбират различията между договорните условия на ФИДИК
 • Да разбират и разпределят риска при различните договорни условия на ФИДИК
 • Да разбират процедурите за плащания и вариации
 • Да разбират как възникват претенциите и исковете
 • Да разбират критичната важност на записите, регистрите и уведомленията
 • Да установяват и анализират забавянията и прекъсванията
 • Да оценяват последствията от програмите и ускоряването
 • Да разбират удължаването на сроковете
 • Да изготвят и представят искове
 • Да управляват процеса на исковете
 • Да договарят уреждане на исковете

ПРОГРАМА

Ден 1
1. Въведение
2. ФИДИК (FIDIC)

 • Стандартни договорни условия

3. Преглед на договорните условия на ФИДИК

 • Договорни условия за строителство (Червена книга)
 • Договорни условия за технологично оборудване, проектиране и строителство (Жълта книга)
 • Договорни условия за инженеринг, доставка и строителство „под ключ” (Сребърна книга)

4. Упражнение 1 – разпределение на риска (част 1)
5. Нови концепции в изданията на ФИДИК

 • Доказателство за възможността за плащане
 • Независимост на Инженера
 • Вариации

6. Разпределение на риска

 • Концепции
 • Отговорност за проектиране

7. Упражнение 2 – разпределение на риска (част 2)
8. Финансови клаузи и процедури

 • Остойностяване
 • Рационализации (Инженеринг на стойността)
 • Вариации – процедура, остойностяване
 • Плащания

9. Клаузи и процедури, свързани със сроковете

 • Начало
 • Програми – представяне и промяна
 • Закъснения

Тестове и отговорност за дефекти

Ден 2
1. Как възникват исковете

 • Договорни искове
 • Искове при обичайно/кодифицирано право
 • Други видове искове

2. Избягване на искове

 • Индикатори
 • Начин на действие

3. Видове искове според договорните условия на ФИДИК

 • Искове на изпълнителя
 • Искове на възложителя
 • Геотехнически условия
 • Удължаване на сроковете

4. Удължаване на сроковете

 • Доказване и измерване на закъснението
 • Съпътстващо забавяне
 • Буфер

5. Упражнение 3 – установяване на забавяне
6. Изготвяне на искове

 • Основни принципи
 • Изготвяне на документа
 • Глобални искове

7. Упражнение 4 – забавеният проект
8. Финансови последици от забавянията и прекъсванията

 • Изчисления, свързани със удължаването
 • Прекъсване
 • Доказване и измерване на прекъсването
 • Ускоряване на проекта и загуба на производителност

9. Упражнение 5 – ускореният проект
10. Разрешаване на спорове

 • Преговори
 • Приятелско уреждане
 • Комисия за разрешаване на спорове
 • Арбитраж

Продължителност: 2 дни

Работни езици: английски, със симултанен превод на български език

Материали за участниците: участниците ще получат CD със всички учебни материали от семинара, включително превод на български език.