Бизнес ефективност при управлението на строителни и инженерингови договори (с използване на договорните условия на FIDIC / ФИДИК)

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

През последните години строителството и инженеринга се променят динамично. В Източна Европа се извършват големи инвестиции. Публичните институции са подложени на нарастващ натиск да се отчитат за своите действия при възлагането на договори, финансирани от Европейския съюз или други международни организации, както и да оправдават допълнителните средства изплащани на контрагентите. В условията на нарастваща конкуренция, възложителите, изпълнителите, консултантите, супервайзорите и всички останали участници в инвестиционно-строителния процес, са изправени пред необходимостта да подобрят ефективността от своята работа.

Последствията от тези нови условия са, че всички участници в строителството и инженеринга, без значение на сектора, трябва да управляват договорите по по-професионален, бизнес-ориентиран начин. Предназначението на семинара е да подпомогне този процес на промяна.

Семинарът ще бъде проведен от Trett Consulting (Великобритания), признат лидер в предоставянето на консултантски услуги насочени към проучването и решаването на договорни, финансови и управленски проблеми в сферата на строителството и инженеринга, с 15 клона в целия свят. Trett Con­sulting има много богат международен опит с договорните условия на FIDIC – както в тяхното прилагане, така и в консултирането, решаването на проблеми и обучението.

За кого са предназначени семинарите:
Всички участници в строителни и инженерингови проекти, включително:

 • Представители на възложители
 • Изпълнители
 • Ръководители на проекти
 • Инженери и супервайзори
 • Доставчици на строителни материали, съоръжения и оборудване
 • Финансиращи агенции
 • Застрахователи

Метод на обучение:
Семинарите включват презентации, интерактивни упражнения и казуси за илюстриране на темите и затвърждаване на придобитите знания.

Цели
Усвояване на умения за допринасяне за бизнес-успеха на строителен или инженерингов проект. Участниците ще работят в малки групи по примерен проект от неговото начало до приключването. За основа ще бъдат използвани актуалните стандартни договорни условия на ФИДИК.

В края на курса, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират значението и уместността на договорите/под-договорите
 • Да разбират възможностите на етапа на търга
 • Да разбират и разпределят риска
 • Да изготвят подходящ и жизнеспособен от бизнес-гледна точка договор/под-договор
 • Да разбират важността на Работните програми и Метода на работа
 • Да разбират критичната важност на записите, регистрите и уведомленията
 • Да изготвят процедури за записи, регистри и уведомления
 • Да управляват процеса на промени
 • Да установяват и разбират забавянията и прекъсванията
 • Да изготвят и представят искове
 • Да разбират различните форми на решаване на спорове
 • Да водят преговори за уреждане на споровете

ПРОГРАМА

Ден 1
1. Въведение
2. Тръжна процедура

 • Процесът
 • Възможностите
 • Рисковете

3. Упражнение 1 – търг
4. Договори/Под-договори

 • Предназначение на договорите
 • Важни компоненти на договорите
 • Неизпълнение и неустойки

5. Договорни условия на ФИДИК

 • Договорни условия за строителство (Червена книга)
 • Договорни условия за технологично оборудване, проектиране и строителство (Жълта книга)
 • Договорни условия за инженеринг, доставка и строителство „под ключ” (Сребърна книга)
 • “Кратки договори на ФИДИК” (Зелена книга)

6. Доставки и сключване на договори с под-изпълнители

 • Разпределение на риска
 • Отправяне на запитване
 • Представяне на оферта
 • Поръчка
 • Започване на работа

7. Упражнение 2 – договорни въпроси
8. Стартиране на проект

 • Съображения, свързани с организацията
 • Съображения, свързани с договорите

9. Планиране и програмиране

 • Важност на планирането и програмирането
 • Основни принципи
 • Анализ на критичния път
 • Отчитане на извършеното

10. Упражнение 3 – планиране

Ден 2
1. Финансови въпроси

 • Остойностяване на работите
 • Междинни плащания

2. Управление на промените

 • Важност на управлението на промените
 • База за управление на промените
 • Уведомления – защо, какво, кой, кога
 • Записи и регистри – защо, какво, кой, кога
 • Остойностяване на вариациите

3. Искове

 • Източници на исковете
 • Видове искове според условията на ФИДИК

4. Проблеми, свързани със сроковете

 • Начало на работите
 • Програми
 • Установяване на закъснение
 • Тестове и отговорност за дефекти

5. Упражнение 4 – гаранции и дефекти
6. Как да се справяме със забавянията и прекъсванията

 • Удължаване на сроковете
 • Прекъсвания
 • Ускоряване и загуба на производителност

7. Упражнение 5 – удължаване на сроковете
8. Изготвяне на искове

 • Основни принципи
 • Съдържание на документа
 • Определяне на количества

9. Разрешаване на спорове

 • Представяне на претенции
 • Преговори
 • Уреждане
 • Приятелско разрешаване на спорове
 • Комисия за разрешаване на спорове
 • Арбитраж

Продължителност: 2 дни

Работни езици: английски, със симултанен превод на български език

Материали за участниците: участниците ще получат CD със всички учебни материали от семинара, включително превод на български език.