Управление на риска, времето и исковете в строителните проекти (с използване на договорните условия на FIDIC / ФИДИК)

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Този втори курс по FIDIC стъпва върху общите принципи, разгледани в първия курс, и разглежда в по-големи подробности изискванията на договорните условия на FIDIC и по-конкретно темите за управление на риска, времето и исковете в строителните проекти. Курсът е с акцент върху Жълтата книга на FIDIC, тъй като всички предстоящи инфраструктурни проекти, финансирани от Европейския съюз в България ще използват условията на тази книга.

Семинарът ще бъде проведен от Trett Consulting (Великобритания), признат лидер в предоставянето на консултантски услуги насочени към проучването и решаването на договорни, финансови и управленски проблеми в сферата на строителството и инженеринга, с 15 клона в целия свят. Trett Con­sulting има много богат международен опит с договорните условия на FIDIC – както в тяхното прилагане, така и в консултирането, решаването на проблеми и обучението.

За кого e предназначен семинарът:
Всички участници в строителни и инженерингови проекти, включително:

 • Представители на възложители
 • Изпълнители
 • Инженери и супервайзори
 • Доставчици на строителни материали, съоръжения и оборудване
 • Финансиращи агенции
 • Застрахователи

Метод на обучение:
Семинарът включва презентации, интерактивни упражнения и казуси за илюстриране на темите и затвърждаване на придобитите знания.

В края на курса, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Да разбират риска и неговото разпределение според договорните условия на FIDIC
 • Да познават различията в разпределението на отговорностите за проектирането при договорните условия на FIDIC
 • Да разбират как изпълнителите могат да предизвикат промени
 • Да разбират правилно последиците от програмите и докладването на напредъка
 • Да разбират как договорните условия на FIDIC уреждат въпросите, свързани със сроковете
 • Да разбират последиците от удължаването на времето за изпълнение
 • Да разпознават и анализират забавянията, прекъсванията и ускоряването
 • Да изготвят и представят искове
 • Да управляват процеса на искове
 • Да водят преговори за уреждане на споровете

ПРОГРАМА

Ден 1

1. Въведение
2. FIDIC / ФИДИК

 • История и стандартни договорни условия

3. Преглед на договорните условия на FIDIC

 • Договорни условия за строителство (Червена книга)
 • Договорни условия за „Договорни условия за технологично оборудване, проектиране и строителство” (Жълта книга)
 • Договорни условия за инженеринг, доставка и строителство „до ключ” (Сребърна книга)

4. Упражнение 1 – разпределение на риска (част 1)
5. Сключване на договори и използване на под-изпълнители

 • Свидетелство за платежоспособност
 • Безпристрастност на Инженера
 • Вариации

6. Разпределение на риска

 • Концепции
 • Отговорност за проектирането

7. Упражнение 2 – разпределение на риска (част 2)
8. Времеви клаузи и процедури

 • Начало
 • Програми – представяне и преработване
 • Докладване на напредъка
 • Закъснения
 • Тестове и завършване
 • Отговорност за дефекти

9. Удължаване на времето

 • Доказване и измерване на закъснението
 • Успоредно закъснение

Резерв 10. Упражнение 3 – установяване на закъснение

Ден 2
1. Как възникват исковете и как да ги избегнем

 • Договорни искове
 • Искове при обичайното / кодифицираното право
 • Други видове искове
 • Индикатори

2. Видове искове според договорните условия на FIDIC

 • Искове от страна на изпълнителя
 • Искове от страна на възложителя
 • Геотехнически условия

3. Подготовка на искове

 • Основни принципи
 • Документът
 • Глобални искове

4. Упражнение 4 – забавеният проект
5. Финансовите последици от закъснението и прекъсванията

 • Изчисления, свързани със закъснението
 • Прекъсвания
 • Доказване и измерване на прекъсванията
 • Ускоряване и загуба на продуктивност

6. Упражнение 5 – ускореният проект

Продължителност: 2 дни

Работни езици: английски, със симултанен превод на български език

Материали за участниците: участниците ще получат книжка с презентациите и CD пълен комплект подробни материали от семинара, на български и английски език.