Подготвителен курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA

Подготвителен курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA

Отзиви от предишни обучения: „Обучението беше изключително добре структурирано, съчетавайки подходящо теоретичните концепции и модели, свързани с компетентностите за мениджмънт на проекти и практически казуси. Франк ни ангажира не само с великолепните си качества на обучител и фасилитатор, но и с богатия си опит като ръководител на комплексни международни проекти. Примерите и казусите, които използваше от своята професионална практика, илюстрираха брилянтно необходимостта от познаване и прилагане на компетентностите за управление на проекти на IPMA, с цел гарантиране на професионално и качествено изпълнение на проекти. Обучението ми помогна не само да се подготвя и да се сертифицирам успешно за „Ръководител на проект, ниво С“ към Международната асоциация за управление на проекти, но и да стана по-добър и успешен мениджър.“ Ева Атанасова, Регионален мениджър на проекти, Югоизточна Европа. Британски съвет

Изключително престижните сертификати по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) ви дават възможност да докажете своята компетентност за успешно управление на проекти във всички области. След успешно полагане на изпита ще получите международно признат сертификат. Подготвителните курсове, учебните материали и изпитът са на български език!

Сертификационното обучение по управление на проекти се състои от две части. Част 1 – „Технически и контекстни елементи“ (4.5 дни) и Част 2 – „Поведенчески елементи“ (2.5 дни).

Цели:
 • Да се подготвят участниците за полагане на изпит за получаване на международно признат сертификат по управление на проекти за ниво C или D на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).
 • Да се запознаят участниците с широк кръг умения и компетенции, необходими при управлението на проекти.Участници
 • мениджъри
 • ръководители на проекти
 • членове на екипи
 • консултанти и експерти, които желаят да получат сертификат за Ниво C или ниво D на IPMA
 • специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проектиСъдържаниеЧаст 1: ”Технически и контекстни елементи ” (4.5 дни)ПЪРВИ ДЕН:
 • 1.01 Успех на управлението на проекти
 • 1.02 Заинтересовани страни
 • Упражнение № 1 (Графично представяне на външната проектна среда)
 • Упражнение № 2 (Таблично представяне на анализ на заинтересованите страни)
 • 1.03 Изисквания и цели на проекта
 • Упражнение № 3 (Представяне на йерархия на логически обвързани цели на проект)
 • Упражнение № 4 (Формулиране на SMART цели)
 • 1.04 Рискове и възможности
 • Упражнение № 5 (Таблично представяне на план за реакция на рисковете)
 • 1.05 Качество
 • 1.06 Организация на проекта
 • Упражнение № 6 (Графично представяне на организацията на проекта)
 • Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 1ВТОРИ ДЕН:
 • 1.07 Работа в екип
 • 1.08 Разрешаване на проблеми
 • 1.09 Структури на проекта
 • Упражнение № 7 (Структура на работата)
 • 1.10 Обхват и резултати (продукти)
 • 1.11 Време и проектни фази
 • Упражнение № 8 (Таблично представяне на изходна информация, графично представяне и изчисляване на мрежови график)
 • Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 2ТРЕТИ ДЕН:
 • 1.12 Ресурси
 • Упражнение № 9 (Описание на вида на необходимите ресурси за проекта)
 • 1.13 Разходи и финанси
 • 1.14 Доставки и договори
 • 1.15 Промени
 • 1.16 Контрол и доклади
 • 1.17 Информация и документация
 • 1.18 Комуникация
 • Упражнение № 10 (Таблично представяне на план за комуникациите в проекта)
 • Упражнение № 11 (Графично представяне на фазите и ключовите събития на проекта)
 • Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 3ЧЕТВЪРТИ ДЕН:
 • 1.19 Стартиране
 • 1.20 Приключване
 • 3.01 Проектна ориентация
 • 3.02 Програмна ориентация
 • 3.03 Ориентация към портфолио
 • 3.04 Въвеждане на управление на проекти, програми и портфолия
 • 3.05 Постоянна организация
 • 3.06 Бизнес
 • 3.07 Системи, продукти и технологии
 • Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 4ПЕТИ ДЕН:
 • 3.08 Управление на хора
 • 3.09 Здраве, сигурност, безопасност и околна среда
 • 3.10 Финансови аспекти
 • 3.11 Правни аспекти
 • Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 5Част 2: „Поведенчески елементи” (2.5 дни)ПЪРВИ ДЕН:
 • 2.01 Лидерство
 • 2.02 Ангажираност и мотивация
 • 2.03 Самоконтрол
 • 2.04 Способност за убеждаване
 • 2.05 Отпускане
 • 2.06 Откритост
 • Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 1ВТОРИ ДЕН
 • 2.07 Творчески способности
 • 2.08 Ориентация към резултатите
 • 2.09 Ефикасност
 • 2.10 Консултации
 • 2.11 Преговори
 • 2.12 Конфликти и кризи
 • 2.13 Надеждност
 • Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 2ТРЕТИ ДЕН:
 • 2.14 Зачитане на ценностите
 • 2.15 Етика
 • Тестове, въпроси и отговори
 • Методически насоки за изготвяне на есета (Част 2 на писмения изпит) и решаване на тестове
Продължителност: Част 1: 4.5 дни Част 2: 2.5 дни Работен език: български Учебни материали: всеки участник ще получи Националните изисквания за компетентност по управление на проекти, копие от презентациите, казуси и примерни тестови въпроси. Специален бонус за всеки участник: примерни форми, които могат да бъдат използвани за Част 2 на писмения изпит. Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.
Условията и процедурата за получаване на сертификат са публикувани наwww.project.bg  
 

Лектори:

Франк Нинов, PMP® (Германия)

Инж. Франк Нинов e сертифициран Project Manager Professional (PMP®) с професионален опит по управление на проекти в Германия от 1998 г., реализирал над 150 проекта в областта на изграждането на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори и доставка на услуги за корпоративни клиенти в над 65 държави. В момента той е ръководител на проекти при международната компания Reliance Globalcom във Франкфурт на Майн.

Г-н Франк Нинов е динамичен и атрактивен лектор по управление на проекти, който успешно прилага своя богат практически опит в процеса на обучението.

Допълнителна информация може да намерите на неговата интернет страница: www.fireframe.eu


Елена Льондева

Елена Льондева е професионалист с дългогодишен опит в консултирането и преподаването по личностни умения. Специализирала е Реклама и Връзки с обществеността, преминала е през обучение за обучители в TOP Consult Centre for Development и Международно висше бизнес училище, както и Бизнес стратегии и планиране, Маркетинг и контрол в EXPLA. Елена Льондева е основател и председател на Асоциация Коучинг България и член на Българската асоциация по управление на проекти. Участвала е в разработването на учебните материали за обученията по подготовка за сертифициране за нива C и D на IPMA.

Елена Льондева е провела редица обучения, включително за Хайделберг България, Иморент България, Сиком, Евелин консултинг и други. Провела е също така и обучение по подготовка за сертифициране за нива C и D на IPMA, Модул 2 за Националната агенция по приходите.