Водене на ефективни преговори

Обучението ще бъде от полза за професионалисти работещи в различни области:

  • Мениджъри
  • Ръководители на проекти и членове на проектни екипи
  • Представители на отдели за продажби и работа с клиенти
  • Представители на отдели за покупки и управление на доставки
  • Представители на възложители и изпълнители на договори
  • Всички, чиито интереси или професионални задължения са свързани с воденето на преговори

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Цели: По време на семинара участниците ще придобият и доразвият следните умения:

  • Да набелязват и постигат целите си в преговорния процес;
  • Да установяват добър личен контакт с отсрещната страна за по-лесно достигане на целите си;
  • Да разбират вербалните и невербалните послания на отсрещната страна;
  • Да разработват лични подходи при преговарянето, съобразени с особеностите на отсрещната страна и цялостната ситуация;
  • Да осъзнават личностните си особености като преговарящи и да ги контролират и насочват в своя полза.
Участници: Обучението ще бъде от полза за професионалисти работещи в различни области:
  • Мениджъри
  • Ръководители на проекти и членове на проектни екипи
  • Представители на отдели за продажби и работа с клиенти
  • Представители на отдели за покупки и управление на доставки
  • Представители на възложители и изпълнители на договори
  • Всички, чиито интереси или професионални задължения са свързани с воденето на преговори
Предварителни изисквания: няма


Методи:

В обучението ще бъдат използвани най-модерните и ефективни интерактивни методи на обучение. В хода на взаимодействието в групата ще бъдат прилагани: презентация, беседа, ролеви игри, споделяне на личен опит, мозъчна атака, симулация, решаване на казуси и други. Групата ще работи в общи сесии, както и разделена на две или повече малки групи, а също и по двойки или с индивидуални изяви на участниците. Такова разнообразие във формата позволява както използването на груповата енергия за целите на обучението, така и детайлното отработване на различни практически умения от всички участници в обучението.

Съдържание:

Първи ден
  • Базисни комуникативни умения – ефективно говорене и ефективно слушане. Задаване на въпроси;
  • Етапи в преговорния процес – подготовка, провеждане, финализиране;
  • Позиции и интереси в процеса на преговорите;
  • Аналитичен подход в процеса на преговорите. Предварителна подготовка и „разузнаване“. Набелязване на стратегия;
  • Поведенчески стратегии при преговарянето – разграничаване на човека от проблема, избягване на спорове, вникване в гледната точка на другия. Деликатност към хората и твърдост при решаване на проблема;
  • Психология на социалното влияние – техники за психологическо въздействие при постигане на собствените цели.
Втори ден
  • Авангардни техники за постигане на лични цели при взаимодействие с отсрещната страна – синхронизиране, установяване на рапорт;
  • Езика на тялото – какви са реалните мисли и желания на другата страна, скрити зад думите;
  • Анализ на личния стил при водене на преговори. Подходи, съобразени със собствените силни страни;
  • Творчески подходи при търсенето на взаимния интерес;
  • Стъпков модел за създаване на взаимноизгодно решение;
  • Преговорният процес и формирането на дълготрайни партньорски отношения;
  • Анализ на силите – стратегия на преговорите , когато сме по-силна или по-слаба страна (НАСС – най-добра алтернатива за сключено споразумение).

Учебни материали: Участниците ще получат разработени материали по учебното съдържание и тестове за определяне на личния стил на поведение в ситуация на преговори.

Продължителност: два дни, от 9:00 до 17:00 ч.

В цената са включени учебни материали, тестове, обяди, кафе-паузи, сертификат.