Водене на ефективни преговори

Обучението ще бъде от полза за професионалисти работещи в различни области:

 • Мениджъри
 • Ръководители на проекти и членове на проектни екипи
 • Представители на отдели за продажби и работа с клиенти
 • Представители на отдели за покупки и управление на доставки
 • Представители на възложители и изпълнители на договори
 • Всички, чиито интереси или професионални задължения са свързани с воденето на преговори

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Цели:
По време на семинара участниците ще придобият и доразвият следните умения:

 • Да набелязват и постигат целите си в преговорния процес;
 • Да установяват добър личен контакт с отсрещната страна за по-лесно достигане на целите си;
 • Да разбират вербалните и невербалните послания на отсрещната страна;
 • Да разработват лични подходи при преговарянето, съобразени с особеностите на отсрещната страна и цялостната ситуация;
 • Да осъзнават личностните си особености като преговарящи и да ги контролират и насочват в своя полза.
Участници:
Обучението ще бъде от полза за професионалисти работещи в различни области:
 • Мениджъри
 • Ръководители на проекти и членове на проектни екипи
 • Представители на отдели за продажби и работа с клиенти
 • Представители на отдели за покупки и управление на доставки
 • Представители на възложители и изпълнители на договори
 • Всички, чиито интереси или професионални задължения са свързани с воденето на преговори
Предварителни изисквания: няма


Методи:

В обучението ще бъдат използвани най-модерните и ефективни интерактивни методи на обучение. В хода на взаимодействието в групата ще бъдат прилагани: презентация, беседа, ролеви игри, споделяне на личен опит, мозъчна атака, симулация, решаване на казуси и други. Групата ще работи в общи сесии, както и разделена на две или повече малки групи, а също и по двойки или с индивидуални изяви на участниците. Такова разнообразие във формата позволява както използването на груповата енергия за целите на обучението, така и детайлното отработване на различни практически умения от всички участници в обучението.

Съдържание:

Първи ден
 • Базисни комуникативни умения – ефективно говорене и ефективно слушане. Задаване на въпроси;
 • Етапи в преговорния процес – подготовка, провеждане, финализиране;
 • Позиции и интереси в процеса на преговорите;
 • Аналитичен подход в процеса на преговорите. Предварителна подготовка и „разузнаване“. Набелязване на стратегия;
 • Поведенчески стратегии при преговарянето – разграничаване на човека от проблема, избягване на спорове, вникване в гледната точка на другия. Деликатност към хората и твърдост при решаване на проблема;
 • Психология на социалното влияние – техники за психологическо въздействие при постигане на собствените цели.
Втори ден
 • Авангардни техники за постигане на лични цели при взаимодействие с отсрещната страна – синхронизиране, установяване на рапорт;
 • Езика на тялото – какви са реалните мисли и желания на другата страна, скрити зад думите;
 • Анализ на личния стил при водене на преговори. Подходи, съобразени със собствените силни страни;
 • Творчески подходи при търсенето на взаимния интерес;
 • Стъпков модел за създаване на взаимноизгодно решение;
 • Преговорният процес и формирането на дълготрайни партньорски отношения;
 • Анализ на силите – стратегия на преговорите , когато сме по-силна или по-слаба страна (НАСС – най-добра алтернатива за сключено споразумение).

Учебни материали: Участниците ще получат разработени материали по учебното съдържание и тестове за определяне на личния стил на поведение в ситуация на преговори.

Продължителност: два дни