Личностни умения за управление на проекти: Работа в екип

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Успешното изпълнение на всеки проект зависи до голяма степен от умението на участниците да работят в екип, както и от умението на ръководителите да сформират подходящи проектни екипи. Всеки ръководител и член на проектния екип може да играе активна роля за сработването на екипа и за оптимизиране на екипното взаимодействие. Работата по проекта се характеризира със съвместяване на отговорностите за проекта и текущите отговорности, което е причина за възникване на конфликти. От изключително значение са познаването на предпоставките за изграждане на ефективен екип, психологическото съответствие на хората и възприемането на ценностите на екипността не само за вътрешно удовлетворение, но и за постигане на целите на проекта.

Предварителни изисквания: няма

Цели:
В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Да набелязват конкретни цели за повишаване на ефективността на своите проекти и да формират проектни екипи за тяхното реализиране;
 • Да разбират динамиката на взаимодействие в проектния екип, ролите на участниците, психологическата съвместимост;
 • Да осъзнаят възможностите на екипната работа като форма на организация на проекта;
 • Да придобият нагласа за активни действия за сработването на проектния екип за постигане на целите на проекта;
 • Да развият ценностна система, насочена към партньорство и сътрудничество.
Участници:

Обучението ще бъде от полза за професионалисти работещи в различни области: Ръководители на проекти и членове на проектни екипи, както и всички, чиято работа предполага ефективна работа в екип

Съдържание:

Ден 1

 • Характеристика и същност на екипа.
 • Основи на екипната работата по проекти: разясняване и договаряне на ролите, задачите, компетенциите.
 • Предизвикателства и трудности пред екипната работа в проекта.
 • Пълноценните екипи — състав и компетентности.
 • Ръководителят на проекти в качеството си на кормчия на екипната работа по проекти.
 • Комуникация в рамките на екипа, проверка на междинните резултати, документация.
 • Съвместяване на отговорностите за проекта и текущите отговорности: възможно най-добро сътрудничество и представляване на интересите.
 • Динамика на взаимодействие в проектния екип.
 • Сработване и психологическа съвместимост.
 • Взаимодействие и вътрешна динамика на проектния екип.

Ден 2

 • Формални и неформални лидери в проекта; участници, статус.
 • Етапи в развитието на проектния екип.
 • Сработване на нови членове в екипа на проекта. Критерии за сработване.
 • Идентифициране с екипа, проекта и организацията.
 • Техники за формулиране на целите на екипа.
 • Възможни сценарии за екипното взаимодействие според конкретните особености на проекта.
 • Създаване на благоприятната вътрешна среда на проектния екип: етапи, норми, влияние на управлението.
 • Своевременно възприемане, избягване респ. насочен към решение подход за справяне с предизвикателние ситуации при работа в екип.
 • Съотнасяне на наученото към конкретната работна среда.
 • Набелязване на действия за оптимизиране на екипното взаимодействие в съответната фирма/организация.

Продължителност: два дни, 16 учебни часа

Работен език: български