Личностни умения за управление на проекти: Модериране на работни срещи

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Управлението и изпълнението на проекти изисква непрекъснато провеждане на работни срещи с екипа, ръководството, клиентите и други заинтересовани лица. Умението за правилното ръководене и модериране на работните срещи по проекта допринася в голяма степен за успеха на проекта

Предварителни изисквания: няма

Цели:
В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Да развият своите умения за водене на делови срещи.
 • Да стимулират творческата активност на участниците.
 • Да овладеят техники за справяне с трудни участници.
 • Да приключват работните срещи с взети решения.
 • Да мотивират участниците за изпълнение на взетите решения.

Съдържание:

 • Значение и цели на работната среща. Организационна култура.
 • Основни комуникативни умения: перифраза, преформулиране, обобщение, задаване на въпроси, невербално присъствие.
 • Съдържание и процес на работната среща.
 • Технология за групово обсъждане и вземане на решение.
 • Роли по време на работната среща и съгласуване на ролите.
 • Превенции и интервенции при воденето на работни срещи. Справяне с трудни участници.
 • Основни методи на работа на модератора: мозъчна атака, визуализация, работа в малки групи, дискусия, дебат.
 • Видеозаснемане и обратна връзка за вербалната и невербалната комуникация.

Продължителност: един ден, 8 учебни часа

Работен език: български