Управление на проекти – Preparation for Success (4 дни)

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Управление на проекти – Preparation for Success по лиценз на TenStep Inc., САЩ

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.

TenStep е водеща фирма в областта на обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда за 2005 г. на Института за управление на проекти (Project Management Institute) – САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Предварителни изисквания: няма

Цели
В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Идентифицират и управляват обхвата на проекта
 • Управляват комуникациите на проекта
 • Управляват качеството на проекта
 • Идентифицират и управляват рисковете на проекта

  Участници
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН:

 • Предварителна оценка
 • Преглед на основите
  – Характеристики на проекта
  – Основни роли в проекта
  – Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
  – Типична среда за управление на проекти
  – Защо да използваме методология за управление на проекти
  – Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)
  – Големи проекти и програми
  – Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти
  – Основни елементи и процеси на управлението на проекти
 • Дефиниране на работата
  – Компоненти на дефинирането на проект
  – Цели
  – Обхват
  – Оценки на високо равнище
  – Допускания и рискове
  – Упражнение: Допускания или рискове
  – Подход на проекта
  – Организация на проекта
  – Упражнение: типични роли в проекта
  – Дефиниция на проекта (проектен документ)
  – Казус 2: Дефиниране на проект
ВТОРИ ДЕН:
 • Създаване на работен план
  – Преглед на изходната информация
  – Създаване на Структура на работата
  – Казус 3: Изготвяне на Структура на работата
  – Въвеждащо упражнение – оценка
  – Оценка на усилията (обема на работата)
  – Казус 4: Оценка
  – Изготвяне на мрежови график
  – Казус 5: изготвяне на мрежови график
  – Разпределяне на ресурси
  – Оценка на продължителността и разходите
  – „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития
 • Управление на работния план
  – Общи процеси
  – Сигнали за проблеми с продължителността
  – Да върнем проекта обратно в график
  – Сигнали за проблеми с бюджета
  – Да върнем проекта в рамките на бюджета
  – Сигнали за проблеми с човекодните
  – Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига
  – Казус 6: проблеми с графика и бюджета
 • Управление на проблемите
  – Техники за анализ на проблемите
  – Варианти за решаване на проблемите
  – Форма за поставяне на проблеми
  – Регистър на проблемите
  – Казус 7: Процедура за управление на проблемите
ТРЕТИ ДЕН:
 • Управление на обхвата
  – Дефиниране на обхвата
  – Техники за управление на обхвата
  – Процедури за промяна в обхвата
  – Форма за искане за промяна в обхвата
  – Регистъра на промените в обхвата; управленски резултати
  – Казус 8: управление на обхвата
 • Управление на комуникациите
  – Роля на комуникациите
  – Доклад за състоянието
  – Управление на очакванията
  – Отчитане на състоянието
  – План за комуникациите
  – Казус 9: управление на комуникациите
 • Управление на риска
  – Определение за риск
  – Характеристики на риска
  – Идентифициране на рисковете
  – Количествен и качествен анализ на рисковете
  – Реагиране на рисковете
  – Контрол на риска
  – Инструменти за управление на рисковете
  – Казус 10: управление на риска
ЧЕТВЪРТИ ДЕН:
 • Управление на документацията
  – Структурирани и неструктурирани данни
  – Основи на управлението на документацията
  – Техники за напреднали
  – Жизнен цикъл на документите
  – Примерна структура на директории
 • Управление на качеството
  – Казусът качество
  – Въвеждащо упражнение
  – Характеристики на качеството
  – Планиране на качеството
  – Осигуряване на качеството
  – Контрол на качеството
  – Техники за контрол на качеството
  – Техники за осигуряване на качеството
  – Групово упражнение – управление на качеството
  – Уравнение за стойността на качеството
  – Ползи и разходи, свързани с качеството
  – Измерване на качеството
  – План за качеството, списъци за проверка, критерии за завършеност и съответствие
  – Казус 11: управление на качеството
 • Управление на измерителите
  – Необходимост от измерване
  – Видове измерители
  – Управление на измерителите
  – Създаване на балансиран комплекс от измерители (Balanced Scorecard)
  – Казус 12: управление на измерителите
 • Последваща оценка

Семинарът включва упражнения и работа по казус от 12 части, който се разработва в процеса на обучението.

Продължителност: четири дни, 32 учебни часа