Управление на проекти – Preparation for Success (3 дни; 24 PDUs)

„За мен проведения от Вас курс по управление на проекти беше максимално оползотворено време. Осигурихте ми комфорт на възприемане на малко позната материя и екипна работа.“

„Много добре поднесен материал с примери, диаграми и методи.“

„Обучението на 100% покри моите очаквания за добре структурирано и полезно презентиране. Сигурна съм, че наученото от курса ще бъде приложено в моята практика.“

„Оценявам обучението като проведено на много високо ниво. Беше много полезно за мен и много интересно. Ще използвам наученото в практиката и ще надграждам знанията си.“

„Лекторът е експерт в областта и много ясно предаде материала.“

„За мен курсът беше много интересен. Материалът беше достъпен, добре представен, лесен за разбиране.“

„През 2007 г. преминах обучение на тема „Управление на проекти“ с лектор Александър Апостолов. Благодарение на изключителното представяне на материалите и високата компетентност не беше никак трудно наученото да се приложи на практика и да ни направи по-успешни.“

„Упражненията бяха много ценни за усвояването на материала.“

„Лекторът представи материала изключително достъпно и разбираемо.“

„Обучението беше много полезно и интересно.“

„Отлично разработена методология за ефективно придобиване на знания при управление на проекти.“

„След проведеното обучение мога да кажа, че получих яснота по въпросите, които имах и за отговори за които се колебаех.“

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.

TenStep е водеща фирма в областта на обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) – САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Предварителни изисквания: няма

Цели
В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Идентифицират и управляват обхвата на проекта
 • Управляват комуникациите на проекта
 • Управляват качеството на проекта
 • Идентифицират и управляват рисковете на проекта

  Участници
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

  Съдържание

  ПЪРВИ ДЕН:
 • Основни понятия и концепции в управлението на проекти
  – Характеристики на проекта – Основни роли в проекта
  – Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
  – Роли в екипа по проекта и необходими умения
  – Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)
  – Големи проекти и програми
  – Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти
  – Основни елементи и процеси на управлението на проекти
  – Жизнен цикъл на проекта
  – стартиране, планиране, изпълнение, контрол, приключване
 • Дефиниране на работата
  – Компоненти на дефинирането на проект
  – Обхват
  – Оценки на високо равнище
  – Допускания и рискове
  – Упражнение: Допускания или рискове
  – Подход на проекта
  – Организация на проекта
  – Упражнение: типични роли в проекта
  – Дефиниция на проекта (проектен документ)
  – Казус 2: Дефиниране на проект
 • Създаване на работен план (може да продължи през втория ден)
  – Преглед на изходната информация
  – Създаване на Структура на работата
  – Казус 3: Изготвяне на Структура на работата
  – Оценка на усилията (обема на работата)
  – Казус 4: Оценка
  – Изготвяне на мрежови график
  – Определяне на ресурси
  – Оценка на продължителността и разходите
  – „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

  ВТОРИ ДЕН:
 • Управление на работния план
  – Общи процеси
  – Сигнали за проблеми с продължителността
  – Да върнем проекта обратно в график
  – Сигнали за проблеми с бюджета
  – Да върнем проекта в рамките на бюджета
  – Сигнали за проблеми с човекодните
  – Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига
  – Казус 5: Проблеми с графика и бюджета
 • Управление на проблемите
  – Техники за анализ на проблемите
  – Варианти за решаване на проблемите
  – Форма за поставяне на проблеми
  – Регистър на проблемите
 • Управление на обхвата
  – Дефиниране на обхвата
  – Техники за управление на обхвата
  – Процедури за промяна в обхвата
  – Форма за искане на промяна в обхвата
  – Регистър на промените в обхвата; управленски резултати
  – Казус 6: Управление на обхвата
 • Управление на човешките ресурси
  – Разработване на план за управление на човешките ресурси в проекта
  – Осигуряване на човешки ресурси
  – Измерване на представянето
  – Освобождаване на човешките ресурси

  ТРЕТИ ДЕН:
 • Управление на доставките в проекта
  – Цикъл на доставките
  – Роля на ръководителя на проекта в управлението на доставките
  – Управление на договори
 • Управление на комуникациите
  – Роля на комуникациите
  – Доклад за състоянието
  – Управление на очакванията
  – Отчитане на състоянието
  – План за комуникациите
  – Казус 7: Управление на комуникациите
 • Управление на документацията на проекта
 • Управление на качеството
  – Казусът качество
  – Характеристики на качеството
  – Планиране на качеството, Осигуряване на качеството, Контрол на качеството
  – Техники за контрол на качеството
  – Техники за осигуряване на качеството
  – Уравнение за стойността на качеството
  – Ползи и разходи, свързани с качеството; Измерване на качеството
  – План за качеството, списъци за проверка, критерии за завършеност и съответствие
  – Казус 8: Управление на качеството
 • Управление на риска
  – Характеристики на риска
  – Идентифициране на рисковете
  – Количествен и качествен анализ на рисковете
  – Реагиране на рисковете
  – Контрол на риска
  – Инструменти за управление на рисковете
  – Упражнение – идентифициране на рискове
  – Казус 9: План за управление на риска
 • Измерване на успеха на проекта – ползи от измерването, основни принципи, измерители
 • Оценка в края на семинара

Семинарът включва упражнения и работа по казус от 9 части, който се разработва в процеса на обучението.

Продължителност: три дни, 24 учебни часа (24 PDUs за поддържане на сертификат Project Management Professional)

Обучението се провежда както като вътрешнофирмено, така и като отворено обучение. Информация за предстоящите обучения можете да намерите в График на обученията.