PMP® Exam Preparation

НАШИТЕ КУРСИСТИ ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА УСПЕВАЕМОСТ НА ИЗПИТА ЗА PMP® – ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ!

„Overall I am very satisfied with the training, the exercises, training materials, the instructor etc. I Would like to thank Frank for his patience, efforts and commitment.“

„It was of great help to make me feel able to pass the exam.“

„The training was effective and efficient.“

„I liked the course and I will use it in my future work.“

„Great opportunity to understand PMI methodology.“

„I am pretty satisfied with the course. Could not be better.”

“Great course. The instructor was the most valuable part of the course.”

“The course filled up a lot of blank spaces in terms of terminology and processes. I found out a lot of things that could be improved within my organization, which is very useful for me.”

Това обучение се организира от TenStep – глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774. Целта на курса е да подготви участниците за явяване на изпит за изключително престижният сертификат по управление на проекти Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute, САЩ.

Какво ви предлагаме:

  • Обучение от успешна глобална обучителна организация на PMI
  • Опит от множество успешно сертифицирани професионалисти по програмите на PMI в България
  • Изключително опитен международен лектор-практик
  • Много подробни учебни материали и предоставяне на линкове с подходящи допълнителни тестови въпроси след обучението
  • Обучение, насочено с „лазерна“ точност към успешно полагане на изпита, от първия път
  • Съдействие при попълване и подаване на заявката за изпита
  • Съдействие за поддържане на сертификата след неговото получаване
  • Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок – не е необходимо да плащате веднага
  • Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)

Цели
След курса, участниците ще бъдат в състояние:

 • Да прилагат усъвършенствано познание по управление на проекти, базирано на модела на PMBOK® на PMI
 • Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси
 • Да установят своите слаби области, които изискват допълнителна самостоятелна подготовка
 • Да положат успешно сертификационния изпит Project Management Professional (PMP®)

Участници
 • Мениджъри и ръководители на проекти, които желаят да получат PMP® сертификат
 • Специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти
 • Курсът е подходящ и за подготовка за изпит за сертификат CAPM® (Certified Associate in Project Management) на PMI
Съдържание
Съдържанието на курса включва деветте области на познание по управление на проекти, съгласно PMBOK®, както и темата за професионалната отговорност на ръководителите на проекти:
 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Resource Management
 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management
 • Professional Responsibilities
За всяка от областите на познание ще бъдат разгледани следните процесни групи:
 • Initiating
 • Planning
 • Executing
 • Monitoring and Controlling
 • Closing
Метод на обучение
Методът на обучение ще бъде интерактивен и ще включва:
 • Презентации
 • Групови упражнения
 • Упражнения с примерни изпитни въпроси от всяка област

Учебни материали
Всеки участник ще получи презентации и материали за работа по време на курса, включващи:

 • Detailed course slides on each topic
 • Exercises questions and answers
 • Quiz questions and answers on Project Integration; Project Scope Management; Project Time Management; Project Cost Management; Project Quality Management; Project Resource Management; Project Communication; Project Risk Management; Project Procurement Management
 • Final quiz package questions and answers
 • Cheat sheets on Project Framework; Integration Management; Scope Management; Time Management; Cost Management; Quality Management; Resource Management; Communication Management; Risk Management; Procurement Management

  Продължителност
  Курсът е с продължителност 4 дни, 35 учебни часа (8.75 учебни часа на ден)


Сертификат Всеки участник ще получи легитимен сертификат за 35 контактни часа обучение по управление на проекти. Това е необходимо условие за допускане до изпит за РМР сертификат.

Работен език: английски (при необходимост пояснения могат да бъдат давани на български език).

Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)!


Какво трябва да знаем за получаването на РМР сертификат

Предварителни изисквания:
 • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години (36 месеца) през последните 8 години опит в управлението на проекти, през които минимум 4500 часа ръководене и направляване на проектни задачи
 • Обучение по управление на проекти: 35 контактни часа

Такса за изпит (заплаща се директно на PMI)
 • Компютърно базирано тестване – за членове на PMI: $405
 • Компютърно базирано тестване – за нечленове на PMI: $555

Изпит
 • 200 въпроса с възможни отговори за 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват
 • Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност
 • За България изпитите се провеждат в Комисия Фулбрайт, София

Препоръчваме следните стъпки за сертифициране, които да бъдат извършени в рамките на не повече от 6 месеца:
 • Подготовка за изпит с преминаването на обучителен курс, организиран от Регистрирана обучаваща организация (PMI Registered Education Provider – R.E.P.);
 • (По желание: придобиване на членство в Project Management Institute – таксата за членство за първата година се приспада от таксата за изпит и новият член получава Project Management Body of Knowledge);
 • Получаване на документ за контактни часове обучение от обучаващата организация;
 • Изпращане на молба за допускане до изпит до Project Management Institute;
 • Получаване на одобрение за явяване на изпит от Project Management Institute и насрочване на дата за изпит (в удобно за кандидата време) в Комисия Фулбрайт, София;
 • Продължаване на подготовката за изпит до датата на изпита.

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

Свържете се с нас при нужда от допълнителна информация или съдействие в процеса на сертифициране!

Обучението се провежда както като вътрешнофирмено, така и като отворено обучение. Информация за предстоящите обучения можете да намерите в График на обученията.