Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation (PMBOK Guide, 6th Edition)rep_pmi

Обучение по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ)

02-05 октомври 2019, ИНТЕРПРЕД – СТЦ София
09:00-17:45


онлайн регистрация

Лектор: Frank Ninov, PMP® (Германия)

icon02 Свали брошура за обучението


 
icon02 Свали брошура
icon02 PMP Handbook

НАШИТЕ КУРСИСТИ ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА УСПЕВАЕМОСТ НА ИЗПИТА ЗА PMP® – ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ!

“I enjoyed Frank’s course, and believe he did a great job at providing many examples from his experience, so we could understand the theory better. Thank you Frank!”

“Overall I am very satisfied with the training, the exercises, training materials, the instructor etc. I Would like to thank Frank for his patience, efforts and commitment.”

“It was of great help to make me feel able to pass the exam.”

“The training was effective and efficient.”

“I liked the course and I will use it in my future work.”

“Great opportunity to understand PMI methodology.”

„I am pretty satisfied with the course. Could not be better.”

“Great course. The instructor was the most valuable part of the course.”

“The course filled up a lot of blank spaces in terms of terminology and processes. I found out a lot of things that could be improved within my organization, which is very useful for me.”

“Happy to be part of this training! Projecta’s team was very helpful :)”


Dual Power Training Technology
За по-голяма ефективност, в това обучение прилагаме Dual Power Training Technology: пълноценно присъствено обучение, съчетано с достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка. Високото качество на обучение ни позволява да постигнем висок процент на успех на изпита за нашите участници!


Обучението се организира за 35-ти път в България от TenStep – глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774. Целта на курса е да подготви участниците за явяване на изпит за изключително престижният сертификат по управление на проекти Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute, САЩ.

Какво ще получите:

  • Обучение от успешна глобална обучителна организация на Project Management Institute (PMI)
  • Опит от множество успешно сертифицирани професионалисти по програмите на PMI в България
  • Изключително опитен международен лектор-практик
   • Много подробни учебни материали и достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка
   • Повече от 800 тестови въпроси, с които да се упражнявате и линкове за за допълнителни безплатни тестови въпроси
   • Обучение, насочено с “лазерна” точност към успешно полагане на изпита, от първия път
   • Съдействие при попълване и подаване на заявката за изпита
   • Съдействие за поддържане на сертификата след неговото получаване
    • Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок – не е необходимо да плащате веднага
     • Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)


    БОНУС:
    Всеки участник в обучението ще получи “Secrets of the PMP Exam – Sixth Edition (259 стр.) – това e специален Study Gide на TenStep за допълнителна задълбочена подготовка за изпита PMP!


    Цели

    След курса, участниците ще бъдат в състояние:
    • Да прилагат усъвършенствано познание по управление на проекти, базирано на модела на PMBOK® на PMI
    • Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси
    • Да установят своите слаби области, които изискват допълнителна самостоятелна подготовка
    • Да положат успешно сертификационния изпит Project Management Professional (PMP®)

     Участници
    • Мениджъри и ръководители на проекти, които желаят да получат PMP® сертификат
    • Специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти
    • Курсът е подходящ и за подготовка за изпит за сертификат CAPM® (Certified Associate in Project Management) на PMI

     Съдържание
     Съдържанието на курса включва десетте области на познание по управление на проекти, съгласно PMBOK®, както и темата за професионалната отговорност на ръководителите на проекти:
    • Project Integration Management
    • Project Scope Management
    • Project Time Management
    • Project Cost Management
    • Project Quality Management
    • Project Resource Management
    • Project Communications Management
    • Project Risk Management
    • Project Procurement Management
    • Stakeholder Management
    • Professional Responsibilities

     За всяка от областите на познание ще бъдат разгледани следните процесни групи:
    • Initiating
    • Planning
    • Executing
    • Monitoring and Controlling
    • Closing

    Свали брошура за обучението (PDF):
    БОНУС: Всеки участник в обучението ще получи “Secrets of the PMP Exam – Sixth Edition” (259 стр.) – това e специален Study Gide на TenStep за допълнителна задълбочена подготовка за изпита PMP!    Course outline

    Overview

    PMP® Certification Program; The Certification Process; PMP® Examination; Types of Questions; Exam Structure; Training Approach

    Module 1: Introduction

    What is a Project?; Examples of Projects; What is Project Management?; Programs; Portfolio; Project Management Context; Operations Management; Projects and Operational Work; Organizational Project Management; Project Lifecycle; Lifecycle Types; Project Phases; Phase Gates; Process Groups; Lifecycle and PM Process Groups; Processes – You Need to Know; PMBOK® Guide Knowledge Areas; Data, Information and Report Flow; Project Sponsor’s Role; Functional Manager’s Role; Project Team’s Role; Other Project Stakeholders; Project Management Business Documents; Business Case; Benefits Management Plan; Business Strategy and  Benefits Analysis; Projects and Strategic Planning; Determine Business Value; Benefits Management; Benefits Realization; Project Success Metrics; Professional Ethics; Vision and Applicability; Areas of Professional Responsibility; Responsibility; Respect; Fairness; Honesty

    Module 2: The Environment in Which Projects Execute

    EEF and OPAs; Organizational Process Assets; Enterprise Environmental Factors; Regulatory Impact Analysis; Environmental Impact Analysis; Organizational Systems; Project Management Office (PMO); Organizational Structures; Tools and Technique Groups

    Module 3: The Role of a Project Manager

    Project Manager’s Role; Project Manager Sphere of Influence; Project Manager Competencies; Powers of Project Manager; Leadership and Management; Leadership Styles; Integration

    Module 4: Project Integration Management

    4.1 Develop Project Charter
    4.2 Develop Project Management Plan
    4.3 Direct and Manage Project Work
    4.4 Manage Project Knowledge
    4.5 Monitor and Control Project Work
    4.6 Perform Integrated Change Control
    4.7 Close Project or Phase

    Module 5: Project Scope Management

    5.1 Plan Scope Management
    5.2 Collect Requirements
    5.3 Define Scope
    5.4 Create WBS (Work Breakdown Structure)
    5.5 Validate Scope
    5.6 Control Scope

    Module 6: Project Schedule Management

    6.1 Plan Schedule Management
    6.2 Define Activities
    6.3 Sequence Activities
    6.4 Estimate Activity Durations
    6.5 Develop Schedule
    6.6 Control Schedule

    Module 7: Project Cost Management

    7.1 Plan Cost Management
    7.2 Estimate Costs
    7.3 Determine Budget
    7.4 Control Costs

    Module  8: Project Quality Management

    8.1 Plan Quality Management
    8.2 Manage Quality
    8.3 Control Quality

    Module  9: Project Resource Management

    9.1 Plan Resource Management
    9.2 Estimate Activity Resources
    9.3 Acquire Resources
    9.4 Develop Team
    9.5 Manage Team
    9.6 Control Resources

    Module 10: Project Communications Management

    10.1 Plan Communications Management
    10.2 Manage Communications
    10.3 Monitor Communications

    Module 11: Project Risk Management

    11.1 Plan Risk Management
    11.2 Identify Risks
    11.3 Perform Qualitative Risk Analysis
    11.4 Perform Quantitative Risk Analysis
    11.5 Plan Risk Responses
    11.6 Implement Risk Responses
    11.7 Monitor Risks

    Module 12: Project Procurement Management

    12.1 Plan Procurement Management
    12.2 Conduct Procurements
    12.3 Control Procurements

    Module 13: Project Stakeholder Management

    13.1 Identify Stakeholders
    13.2 Plan Stakeholder Engagement
    13.3 Manage Stakeholder Engagement
    13.4 Monitor Stakeholder Engagement

    Practice Test    Метод на обучение
    Методът на обучение ще бъде интерактивен и ще включва:
    • Презентации
    • Групови упражнения
    • Упражнения с примерни изпитни въпроси от всяка област

     Учебни материали
     Всеки участник ще получи презентации и материали за работа по време на курса, включващи:
     • Detailed course slides on each topic
     • Exercises questions and answers
     • Quiz questions and answers on Project Integration; Project Scope Management; Project Time Management; Project Cost Management; Project Quality Management; Project Human Resource Management; Project Communication; Project Risk Management; Project Procurement Management
     • Final quiz package questions and answers
     • Cheat sheets on Project Framework; Integration Management; Scope Management; Time Management; Cost Management; Quality Management; Human Resource Management; Communication Management; Risk Management; Procurement Management

     Продължителност
     Курсът е с продължителност 4 дни, 35 учебни часа (8.75 учебни часа на ден). Допълнителна подготовка се извършва преди и след присъственото обучение в онлайн среда с учебни материали и тестови въпроси. 

     В цената са включени учебни и работни материали, обяди, кафе-паузи и сертификат.

     Инструктор: Франк Нинов (Frank Ninov), РМР
     Инж. Франк Нинов e сертифициран Project Manager Professional (PMP©) с професионален опит по управление на проекти в Германия от 1998 г., реализирал над 150 проекта в областта на изграждането на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори и доставка на услуги за корпоративни клиенти в над 65 държави. В момента той е ръководител на проекти в международната компания Reliance Globalcom във Франкфурт на Майн.

     Г-н Франк Нинов е динамичен и атрактивен лектор по управление на проекти, който успешно прилага своя богат практически опит в процеса на обучението.

     Сертификат
     Всеки участник ще получи легитимен сертификат за 35 контактни часа обучение по управление на проекти. Това е необходимо условие за допускане до изпит за РМР сертификат.

     Работен език: английски (при необходимост пояснения могат да бъдат давани на български език)

     Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)!

     Свали брошура за обучението (PDF)

     
    Какво трябва да знаем за получаването на РМР сертификат

    Предварителни изисквания:
    • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години (36 месеца) през последните 8 години опит в управлението на проекти, през които минимум 4500 часа ръководене и направляване на проектни задачи
    • Обучение по управление на проекти: 35 контактни часа

     Такса за изпит (заплаща се директно на PMI)
    • Компютърно базирано тестване – за членове на PMI: $405
    • Компютърно базирано тестване – за нечленове на PMI: $555

     Изпит
    • 200 въпроса с възможни отговори за 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват
    • Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност
    • За България изпитите се провеждат в изпитни центрове на Pearson VUE (в София има няколко изпитни центъра)

     Препоръчваме следните стъпки за сертифициране, които да бъдат извършени в рамките на не повече от 6 месеца:
    • Подготовка за изпит с преминаването на обучителен курс, организиран от Регистрирана обучаваща организация (PMI Registered Education Provider – R.E.P.);
    • (По желание: придобиване на членство в Project Management Institute – таксата за членство за първата година се приспада от таксата за изпит и новият член получава Project Management Body of Knowledge);
    • Получаване на документ за контактни часове обучение от обучаващата организация;
    • Изпращане на молба за допускане до изпит до Project Management Institute;
    • Получаване на одобрение за явяване на изпит от Project Management Institute и насрочване на дата за изпит
    • Продължаване на подготовката за изпит до датата на изпита.

    • Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
    • Подобряване на квалификацията;
    • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
    • По-добро кариерно развитие;
    • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
    • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

     Повече информация какво представлява сертификатът на PMI можете да намерите в нашата публикация Какво представлява сертификатът Project Management Professional (PMP®) на PMI.

    Допълнителна информация за PMP сертификата, процеса на сертифициране и за поддържането на сертификата можете да намерите тук:
    Какво представлява сертификатът Project Мanagement Professional (PMP®) на PMI?
    5 актуални тенденции в PMP® сертифицирането

    Свържете се с нас при нужда от допълнителна информация или съдействие в процеса на сертифициране!

    Свали брошура за обучението (PDF)
    Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)
    Гаранция за удовлетвореност
    Не рискувате нищо!
    Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


    Вижте какво още казват участниците в това обучение:

    “Покрихте повече от очакванията ми, така че нямам какво да добавя! Примерите, които Франк даваше, за да обясни всеки термин бяха безценни. По този начин информацията стигаше по достъпен и лесен начин до нас. Благодаря за страхотната организация, беше страшно полезно!” – Катя Д.

    “Считам, че курсът беше проведен на високо професионално ниво. Лекторът съумя да запази вниманието ни през цялото време, обясняваше ясно и разбираемо и даваше достатъчно примери. Същевременно, не допусна воденето на странични разговори, както и нарушаване на дисциплината. Считам, че целта на курса беше постигната и независимо от големия обем информация, която ни беше предоставена, мога лесно и бързо да се ориентирам в учебните и спомагателни материали.” – Петьо Т.

    “Мисля, че курсът отговаря на 100% на това, което очаквах. Имаше достатъчно теория и практически тестове към нея, за да разберем какво представлява изпита и да се подготвим за него. Наистина полезни бяха примерите от работата на г-н Нинов. Повечето неща остават суха материя, но когато има примери към тях, нещата придобиват облик и човек може да си ги представи как функционират на практика.” – Антония Т.


    Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са: АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, БТБ България, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оптикс, Оскар-Ел, Община Варна, Община Пловдив, Община Велико Търново, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете Женерал Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group), CEED България, Трансат, Транс телеком, Уника Софтуеър-Сървис България, ЧЕЗ България.

    С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

    Онлайн регистрация


    Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

    Данни за издаване на фактура

    Такса за участие

     Такса за участие: €699 (без ДДС)
     Специална цена за ограничен брой места: €465 (без ДДС)

    Колко е