Практическо управление на договори по Жълтата книга на FIDIC

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Уменията да се управляват строителни и инфраструктурни проекти с използването на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) придобиват все по-голяма важност. Условията на ФИДИК се използват в проектите, финансирани от Европейския Съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Те са приети и от всички важни международни финансови институции сред които Световната банка и Черноморската банка за търговия и развитие, както и от много инвестиционни фондове и частни инвеститори.

Курсът разглежда често срещани и важни проблеми, които възникват в проекти, използващи Жълтата книга на FIDIC. Тази тема е специално избрана, тъй като всички инфраструктурни проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС за България, ще използват договорните условия на Жълтата книга на FIDIC. Договорните условия на тази книга са предпочитани и от много голям брой международни частни инвеститори.

Курсът включва много интерактивни упражнения, казуси и групови дискусии. Ще бъдат използвани и презентации, които да попълнят липсите в знанията на участниците и да подпомогнат по-доброто разбиране на материала. По време на курса, участниците ще работят с конкретни клаузи на Жълтата книга.

Семинарът ще бъде проведен от Trett Consulting (Великобритания), признат лидер в предоставянето на консултантски услуги насочени към проучването и решаването на договорни, финансови и управленски проблеми в сферата на строителството и инженеринга, с 15 клона в целия свят. Trett Con­sulting има много богат международен опит с договорните условия на FIDIC – както в тяхното прилагане, така и в консултирането, решаването на проблеми и обучението.

За кого e предназначен семинарът:
Всички участници в строителни и инженерингови проекти, включително:

 • Представители на възложители
 • Изпълнители
 • Ръководители на проекти
 • Инженери и супервайзори
 • Доставчици на строителни материали, съоръжения и оборудване
 • Финансиращи агенции
 • Застрахователи
 • Юристи

Метод на обучение:
Семинарът включва презентации, интерактивни упражнения и казуси за илюстриране на темите и затвърждаване на придобитите знания.

Цели
Целта на семинара е да затвърди и разшири познанията и опита на участниците по прилагането на Жълтата книга на FIDIC (изданието от 1999 г.). В края на семинара участниците:

 • Ще бъдат в състояние да разбират по-добре клаузите на Жълтата книга
 • Ще могат да разбират практическите последствия от клаузите на Жълтата книга по време на целия период на договора
 • Ще разбират приложението на Жълтата книга: по време на тръжния период, в периода веднага след възлагане на договора, по време на строителството, при завършването на строителството, при предаването / приемането, при разрешаването на официални спорове
 • Ще разбират как да се справят с определени често възникващи проблеми

СЪДЪРЖАНИЕ

За основа на курса ще бъде използван типичен инфраструктурен проект. Проектът ще бъде проследен от началото до края, включително:

 • Тръжен период
 • Период веднага след възлагане на договора
 • Строителство
 • Завършването на строителството
 • Предаване / приемане

За всеки етап ще бъдат разгледани съответните договорни клаузи и след това ще бъдат направени упражнения, за да се покаже как задълженията на страните се реализират на практика. Това ще бъде последвано от групови дискусии. Обучителният процес ще бъде подпомогнат чрез пресъздаването на реални ситуации. Ще бъдат използвани казуси при разглеждането на проблеми, които възникват по време на строителството.

Ще бъдат разгледани следните теми:

 • Задължения на страните по време на тръжния период
 • Точност на информацията, предоставена по време на тръжния период
 • Предаване и одобрение / неодобрение на договорните програми и проектната документация
 • Ефектите от напредването на работата на Изпълнителя по-бързо от предвиденото и по-бавно от предвиденото
 • Междинни плащания
 • Вариации
 • Форс мажор
 • Забавяне на работите
 • Искове/придържане към договорените процедури за искове
 • Предварителни тестове и приемане
 • Появата на дефекти

Продължителност: 2 дни

Работни езици: английски, със симултанен превод на български език

Материали за участниците: участниците ще получат книжка с презентациите, Жълтата книга на FIDIC и CD с пълен комплект подробни материали по темите, на български и английски език.