PRINCE2 Foundation Certificate Programme

Why PRINCE2 training and certification?

The most widely used project management method in the world. The most dynamic project management certification scheme with over 1000 certifications per week worldwide.

A method for managing successful projects of any kind and any size.

Курсът включва предоставяне на ръководства в PDF и достъп до онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!

От 2004 г. Проджекта активно съдейства за популяризирането и прилагането на методологията PRINCE2 в България. По поръчка на APMG (организацията, администрираща метода) извършихме официален превод на български език на термините в PRINCE2. Издадохме книгата „Управление на проекти с метода PRINCE2“ на Кен Брадли – един от авторите на метода и провеждаме голям брой обучения и сертификации.

Какво Ви предлагаме:

 • Опит от стотици успешно сертифицирани по PRINCE2 в рамките на нашите програми в България
 • Един от най-успешните и опитни международни лектори по PRINCE2
 • Включена в цената на курса онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!
 • Предоставяне на PRINCE2 Introduction Manual, PRINCE2 Foundation training manual и PRINCE2 Foundation Q&A Workbook в PDF преди курса
 • Обучение, базирано на собствена разработка – “PRINCE2 Trigger Map”, за по-лесно възприемане, запомняне и прилагане на метода
 • Възможност по всяко време да задавате въпроси на лектора
 • Изключителна висока успеваемост на нашите курсисти на изпита
 • Безплатно повторно преминаване на курса при заплащане на такса за повторен изпит (макар че вероятността да не вземете изпита от първия път след нашето обучение е много малка)
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)
Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.
Защо да се сертифицираме по PRINCE2? 
 • Най-широко използваният метод за управление на проекти в света.
 • Най-динамичната система за сертифициране по управление на проекти с над 1000 сертификации седмично и милиони проведени изпити по света.
 • Метод за управление на успешни проекти от всякакъв вид и мащаб.

Цел

Обучението и изпитът PRINCE2 Foundation са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да действа като информиран член на екип за управление на проекти в проект, използващ метода PRINCE2, в организационна среда среда поддържаща PRINCE2. В този смисъл, кандидатът трябва да е способен да демонстрира разбиране на принципите и терминологията на метода.

Специфични цели
След обучението, участниците:
 • Ще разбират предназначението и отговорностите на всички роли в проекта.
 • Ще разбират седемте принципа, седемте теми, седемте процеса, както и техниките за планиране базирано на продуктите и за преглед по качеството.
 • Ще разбират кои управленски продукти са входни, изходни или се актуализират в седемте процеса.
 • Ще разбират предназначението на всички управленски продукти и съдържанието на Бизнес казуса, Описанието на продуктите, Доклада за проблемите и Регистрите за проблеми, рискове и качество.
 • Ще разбират взаимовръзките между принципите, процесите, темите, продуктите и ролите в PRINCE2 проекта.

Участници

Този курс е подходящ за ръководители на проекти, членове на проектни екипи, лица които имат подкрепяща роля в проектите или отговарят за управление на качеството, както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към изпълнението на проекти.

Описание на курса

Ключов елемент от курса PRINCE2 Foundation е процесният модел, който ще бъде демонстриран чрез специално разработена от обучаващата организация карта на процесите – PRINCE2 Trigger Map. Участниците ще научат какво представлява моделът, как различните проектни дейности и проектни роли са свързани помужду си и как PRINCE2 се справя с изключенията, които неминуемо възникват във всеки проект. По време на курса, участниците ще научат как да създават организация за управление на проекта, която да е отговорна планирането и изпълнението на проекта. Ще научат и как да дефинират различните роли за управление на проекта, за да се гарантира неговото изпълнение по най-ефективен и ефикасен начин. Ще бъде представен и методът за „управление по изключение“, като ключов за управление на проблемите на проекта.

В края на курса, участниците ще имат възможност да положат официалния изпит PRINCE2 Foundation. Ако на по-късен етап те поискат да се явят на изпита PRINCE2 Practitioner, те трябва да са преминали успешно изпита PRINCE2 Foundation. Учебните материали са изчерпателни и напълно достатъчни за успешното полагане на изпита. Те включват ръководства в PDF, слайдове, упражнения, примерни изпити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на тестови изпити, както и официалния Английско-български речник на термините в PRINCE2.

Работен език на обучението и изпита: английски

Програма
Ден 1
09.00 – 09.30 Introducing ourselves
09.30 – 10.30 Introduction PRINCE2
10.30 – 10.45 Short break
10.45 – 12.30 Organization theme
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Business Case theme
14.00 – 15.00 Starting Up A Project
15.00 – 15.15 Short break
15.15 – 15.45 Directing A Project
15.45 – 16.30 Initiating A Project

Ден 2
09.00 – 09.30 Recap day 1
09.30 – 10.30 Quality theme
10.30 – 10.45 Short break
10.45 – 12.30 Plans theme
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Controlling A Stage
14.15 – 15.00 Risk theme
15.00 – 15.15 Short break
15.15 – 15.45 Risk theme
15.45 – 16.30 Change Theme

Ден 3
09.00 – 09.30 Recap day 1 and 2
09.30 – 10.30 Progress Theme
10.30 – 10.45 Short break
10.45 – 11.15 Managing Product Delivery
11.15 – 12.00 Managing a Stage Boundary
12.00 – 12.30 Closing A Project
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Tailoring PRINCE2
14.30 – 14.45 Short break
14.45 – 15.00 Prepare room for PRINCE2 Foundation exam
15.00 – 16.00 PRINCE2 Foundation Exam
16.00 – 16.15 Mark exam papers
16.15 – 16.30 Present exam results to candidates

Обучението се провежда както като вътрешнофирмено, така и като отворено обучение. Информация за предстоящите обучения можете да намерите в График на обученията.