Основи на проекта

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Работата по проекти се превръща в ежедневие за все по-голям брой организации. Глобалната криза поставя въпроса за по-голяма ефективност на проектите и за по-добри умения на хората, работещи по проекти. Семинарът включва базови познания, задължителни за всеки, чиито професионални интереси или задължения са свързани с изготвяне и изпълнение на проекти. Той представлява необходима основа за тези, които желаят да усъвършенстват своята квалификация по управление на проекти. Семинарът е подходящ както за специалисти, за които работата по проекти и управлението на проекти са нещо ново, така и за хора с практически опит, които искат да систематизират своите познания. Семинарът е подходящ и за специалисти, разработващи и изпълняващи проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации. 

Предварителни изисквания: няма 

Цели
След завършване на семинара участниците ще познават основните концепции, методи и техники, свързани с проекта и ще притежават базисни умения за изготвяне и изпълнение на проекти. 

Участници
мениджъри, ръководители на проекти и екипи, членове на екипи, консултанти и всички, които участват в реализацията на проекти 

Представената на семинара методология съответства на официалния метод на Европейския съюз “Управление цикъла на проекта”, както и на методите на международните финансови институции. Основните понятия и термини, представени на семинара са в съответствие с Базисните изисквания за компетентност на Международната асоциация по управление на проекти. 

Съдържание 

 • Характеристики на проекта 
 • Видове проекти 
 • Цикъл на проекта 
 • Логика на проекта 
 • Елементи на проекта 
 • Изготвяне и оценка на проекти 
 • Анализ на проблемите и целите 
 • Управление на заинтересованите лица 
 • Изготвяне на план на проекта 
 • Изготвяне на бюджет 
 • Изпълнение на проекта – мониторинг, контрол и оценка на изпълнението 
 • Управление на времето и разходите 
 • Управление на рисковете на проекта 

Методология
Основните понятия и термини, представени на семинара са в съответствие с Базисните изисквания за компетентност на Международната асоциация по управление на проекти. Предоставената на семинара методология съответства на официалния метод на Европейския съюз „Управление цикъла на проекта“, както и на методите на международните финансови институции 

Метод на обучение 
Методът на обучение е интерактивен и включва работа по казуси и упражнения за утвърждаване на придобитите знания. Участниците ще работят в малки групи, като работата на всяка група ще бъде обсъждана от всички. 

Продължителност: три дни, от 9:00 до 17:00 ч. 

Специални отстъпки за представители на държавни институции и общински администрации! 

В цената са включени учебни и работни материали, сертификат, кафе-паузи и обяди.