Управление на риска при изпълнението на проекти

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Рисковете са бъдещи условия или събития извън контрола на екипа на проекта, които могат да окажат негативно въздействие върху проекта, в случай, че възникнат. Реактивните ръководители на проекти се стремят да разрешат проблемите, след като възникнат. Проактивните ръководители на проекти се стремят да разрешат потенциалните проблеми преди да възникнат. Много проблеми могат да се предвидят. Управлението на риска е проактивен процес, който се стреми да елиминира тези потенциални проблеми преди да са възникнали и по този начин увеличава вероятността за успешно реализиране на проекта.

Предварителни изисквания: Базови познания по управление на проекти

Цели: В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират основните концепции, свързани с рисковете
 • Разбират връзката между рискове, допускания и проблеми
 • Идентифицират рисковете на проекта чрез различни техники за събиране на информация
 • Анализират потенциалните рискове на проекта и да определят върху кои от тях да се фокусират
 • Планират мерки за реакция на риска чрез използване на различни алтернативи и възможности
 • Наблюдават и контролират познати рискове и периодично да оценяват проекта, за да идентифицират нови рискове

Съдържание:

 • Преглед и дефиниция на риска
 • Понятия – рискове, допускания, проблеми
 • Идентифициране на рискове
 • Категории рискове
 • Анализ на рисковете
 • Реакция на риска
 • Контрол на риска
 • Работа по казуси

Програма:

 • Встъпителен тест
 • Преглед
  – Определение и характеристики на риска
  – Рискове, свързани с благоприятна възможност
  – Какво влияе върху възприемането на риска?
 • Понятия – рискове, допускания, проблеми – Определение и същност на управлението на рискове
 • Практическо упражнение – идентифициране на рискове
 • Идентифициране на рискове
 • Категории рискове
 • Анализ на рисковете
  – Количествен
  – Качествен
  – Дървета на решенията
 • Реакция на риска
  – Избягване
  – Намаляване
  – Прехвърляне
  – Мониторинг
  – Разработване на резервни планове
 • Практическо упражнение – анализ и приоритизиране на рискове
 • Контрол на риска
  – Определяне на бюджет за неизвестни рискове
  – План за управление на риска: методика; роли и отговорности; бюджетиране; график; оценки и тълкуване; прагове; комуникации; проследяване и одитиране
 • Процедура за управление на риска
 • Алтернативи на управлението на риска
 • Практическо упражнение – разработване на план за реакция на рисковете
 • Заключителен тест

Продължителност: един ден, 8 учебни часа