Ефективна работа в екип

Обучението ще бъде от полза за хора от всички сфери на дейност, където ефективността зависи от екипната работа:

 • Мениджъри
 • Специалисти
 • Ръководители на проекти
 • Членове на екипи

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

Ефективността на всяка фирма или организация зависи както от умението на служителите да работят в екип, така и от умението на мениджърите да сформират подходящи работни екипи. Способността за работа в екип днес се превръща в ключово умение и условие за успешното координиране и гладкото протичане на работния процес. Всеки ръководител и член на екипа може да играе активна роля за сработването на екипа и за оптимизиране на екипното взаимодействие. От изключително значение са познаването на предпоставките за изграждане на ефективен екип, психологическото съответствие на хората и възприемането на ценностите на екипността не само за вътрешно удовлетворение, но и за постигане на целите на организацията.

Цели
След приключване на обучението участниците ще придобият и доразвият следните умения:

 • Да набелязват конкретни цели за повишаване на ефективността на своите фирми/организации и да формират работни екипи за тяхното реализиране;
 • Да разбират динамиката на взаимодействие в екипа, ролите на участниците, психологическата съвместимост;
 • Да осъзнаят възможностите на екипната работа като форма на организация на работата;
 • Да придобият нагласа за активни действия за сработването на екипа за постигане на целите на организацията;
 • Да развият ценностна система, насочена към партньорство и сътрудничество.
Съдържание

Първи ден: 

 1. Характеристика и същност на екипа; Екипната работа като форма на организация на работата;
 2. Предизвикателства и трудности пред екипната работа;
 3. Пълноценните екипи – състав и компетентности;
 4. Динамика на взаимодействие в екипа;
 5. Сработване и психологическа съвместимост;
 6. Взаимодействие и вътрешна динамика на екипа;
 7. Формални и неформални лидери, участници, статус.
Втори ден:
 1. Етапи в развитието на екипа;
 2. Сработване на нови членове. Критерии за сработване. Идентифициране с екипа и организацията;
 3. Техники за формулиране на целите на екипа;
 4. Възможни сценарии за екипното взаимодействие според  конкретните особености на задачата;
 5. Създаване на благоприятната вътрешна среда на екипа: етапи, норми, влияние на управлението;
 6. Екипът, в който работя. Съотнасяне на наученото към конкретната работна среда;
 7. Набелязване на действия за оптимизиране на екипното взаимодействие в съответната фирма / организация.

Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа