Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs)rep_pmi

Обучение по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ)

02-04 декември 2019, ИНТЕРПРЕД – СТЦ София

онлайн регистрация

Лектор: Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.

icon02 Свали брошура за обучението


  
БОНУС: Обучението включва достъп до онлайн среда с материали, свързани с него – презентацията, формите за управление на проекти, както и тест за проверка на знанията по компетенциите за управление на проекти.

Какво ще получите:

  • Обучение, базирано изцяло на добрите практики на TenStep и опита на лектора
  • Лицензирани учебни материали от глобална обучителна организация на Project Management Institute (САЩ)
  • Опит от хиляди обучени професионалисти по управление на проекти в България
  • Лектор с богат практически опит – сертифициран професионалист по управление на проекти
  • Достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка
  • Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок – не е необходимо да плащате веднага

Описание

icon02 Свали брошура за обучението

 • „Бих искала да изразя благодарности за цялостната организация по обучението и за професионализма, с който беше подходено от страна на екипа Ви по време на предварителната и последваща комуникация, както и при провеждането на самото събитие! Бих се обърнала в бъдеще към Вашите услуги отново.“
 • „Всички колеги и аз в това число, изключително много се забавлявахме по време на това обучение, но смятам че и много неща научихме. Господин Апостолов е прекрасен лектор, начетен, компетентен, с усет за преподаване. За него подобни курсове, вероятно вече са рутина, но според мен имаше моменти в които и той се забавляваше с нас и ние също успявахме да го изненадаме. Високо оценяваме обучението и се надявам това да е първата стъпка към някое друго, допълващо обучение на същата тематика.“
 • „За мен проведения от Вас курс по управление на проекти беше максимално оползотворено време. Осигурихте ми комфорт на възприемане на малко позната материя и екипна работа.“
 • „Много добре поднесен материал с примери, диаграми и методи.“
 • „Обучението на 100% покри моите очаквания за добре структурирано и полезно презентиране. Сигурна съм, че наученото от курса ще бъде приложено в моята практика.“
 • „По време на обучението бяха дадени много интересни примери – част от реални ситуации на големи компании.“
 • „Оценявам обучението като проведено на много високо ниво. Беше много полезно за мен и много интересно. Ще използвам наученото в практиката и ще надграждам знанията си.“
 • „Лекторът е експерт в областта и много ясно предаде материала.“
 • „За мен курсът беше много интересен. Материалът беше достъпен, добре представен, лесен за разбиране.“
 • „…преминах обучение на тема „Управление на проекти“ с лектор Александър Апостолов. Благодарение на изключителното представяне на материалите и високата компетентност не беше никак трудно наученото да се приложи на практика и да ни направи по-успешни.“
 • „Упражненията бяха много ценни за усвояването на материала.“
 • „Лекторът представи материала изключително достъпно и разбираемо.“

За 137-ми път организираме най-популярното обучение по управление на проекти в България – с обновена и по-подробна програма!

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.

Обучението е по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ). TenStep е водеща фирма в областта на консултантската дейност и обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) – САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Предварителни изисквания: няма

Цели
В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Идентифицират и управляват обхвата на проекта
 • Управляват комуникациите на проекта
 • Управляват качеството на проекта
 • Идентифицират и управляват рисковете на проекта
Участници
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

Методология
Методологията TenStep, представена на обучението, е в съответствие със съвременните стандарти и включва основни аспекти на управлението на проекти. Методологията TenStep съответства на Project Management Body of Knowledge на Project Management Institute (САЩ) и се отличава с това, че е базирана на добрите практики, практически ориентирана е и е лесна за приложение.

Метод на обучение
Методът на обучение е интерактивен и включва работа по казуси и упражнения за утвърждаване на придобитите знания. Участниците работят в малки групи, като работата на всяка група се обсъжда от всички. На участниците ще бъдат предоставени комплекти от форми за управление на проекти. Обучението има ясно изразена практическа насоченост. Над 50% от времето е отделено за упражнения и дискусии.

Учебни материали
Всеки участник ще получи:

 • копие от презентацията на лектора
 • форми за управление на проекти
 • казуси
 • достъп до онлайн среда с материали, свързани с обучението – презентацията, формите за управление на проекти, както и тест за проверка на знанията по компетенциите за управление на проекти
Свали брошура за обучението (PDF):

 


Съдържание
ПЪРВИ ДЕН

 • Тема 1: Основни понятия и концепции в управлението на проекти
– Характеристики на проекта
– Основни роли в проекта
– Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
– Роли в екипа по проекта и необходими умения
– Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)
– Големи проекти и програми
Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти
– Основни елементи и процеси на управлението на проекти
– Жизнен цикъл на проекта – стартиране, планиране, изпълнение, контрол, приключване

 • Тема 2: Дефиниране на работата
– Компоненти на дефинирането на проект
– Обхват
– Оценки на високо равнище
– Допускания и рискове
Упражнение: Допускания или рискове
– Подход на проекта
– Организация на проекта
Упражнение: типични роли в проекта
– Дефиниция на проекта (проектен документ)
Казус 2: Дефиниране на проект

 • Тема 3: Създаване на работен план за изпълнение на проекта (може да продължи през втория ден)
– Преглед на изходната информация
– Създаване на Структура на работата
Казус 3: Изготвяне на Структура на работата (представяне на пример)
– Оценка на усилията (обема на работата)
Казус 4: Оценка
– Изготвяне на мрежови график (вкл. представяне на пример)

– Определяне на ресурси
– Оценка на продължителността и разходите
– „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

ВТОРИ ДЕН
 • Тема 4: Управление на работния план на проекта
– Общи процеси
– Сигнали за проблеми с продължителността
– Да върнем проекта обратно в график
– Сигнали за проблеми с бюджета
– Да върнем проекта в рамките на бюджета
– Сигнали за проблеми с човекодните
– Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига
Казус 5: Проблеми с графика и бюджета

 • Тема 5: Управление на проблемите на проекта
– Техники за анализ на проблемите
– Варианти за решаване на проблемите
– Форма за поставяне на проблеми
– Регистър на проблемите

 • Тема 6: Управление на обхвата на проекта
– Дефиниране на обхвата
– Техники за управление на обхвата
– Процедури за промяна в обхвата
– Форма за искане на промяна в обхвата
– Регистър на промените в обхвата; управленски резултати
Казус 6: Управление на обхвата

 • Тема 7: Управление на човешките ресурси в проекта
– Изготвяне на план за управление на човешките ресурси в проекта
– Осигуряване на човешки ресурси
– Измерване на представянето
– Освобождаване на човешките ресурси

ТРЕТИ ДЕН
 • Тема 8: Управление на доставките в проекта
– Цикъл на доставките
– Роля на ръководителя на проекта в управлението на доставките
– Управление на договори

 • Тема 9: Управление на комуникациите в проекта
– Роля на комуникациите
– Доклад за състоянието
– Управление на очакванията
– Отчитане на състоянието
– План за комуникациите
– Казус 7: Управление на комуникациите

 • Тема 10: Управление на документацията на проекта
 • Тема 11: Управление на качеството в проекта
– Казусът качество
– Характеристики на качеството
– Планиране на качеството, Осигуряване на качеството, Контрол на качеството
– Техники за контрол на качеството
– Техники за осигуряване на качеството
– Уравнение за стойността на качеството
– Ползи и разходи, свързани с качеството; Измерване на качеството
– План за качеството, списъци за проверка, критерии за завършеност и съответствие
Казус 8: Управление на качеството

 • Тема 12: Управление на риска при изпълнението на проекти
– Характеристики на риска
– Идентифициране на рисковете
– Количествен и качествен анализ на рисковете
– Реагиране на рисковете
– Контрол на риска
– Инструменти за управление на рисковете
– Упражнение – идентифициране на рискове
Казус 9: План за управление на риска

 • Заключителна тема: Измерване на успеха на проекта – ползи от измерването, основни принципи, измерители
 • Оценка в края на семинара
icon02 Свали брошура за обучението

Курсът включва упражнения и работа по казус от 9 части, който се разработва в процеса на обучението.

Продължителност: три дни, 24 учебни часа (24 PDUs за поддържане на сертификат Project Management Professional)

В цената са включени учебни и работни материали, обяди, кафе-паузи и сертификат.

Бонус:
Всеки участник ще получи комплект от форми за управление на проекти в електронен вид!

Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)Гаранция за удовлетвореност
Не рискувате нищо!
Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Вижте какво още казват участниците в това обучение:

„Курсът беше изключително полезен за мен. Теоретичната част ми помогна да си обясня цялостната структура и концепция на проектите  и къде са позиционирани дейностите които изпълнявам в проекта като цяло.“

„Обучението беше много полезно и интересно.“

„Отлично разработена методология за ефективно придобиване на знания при управление на проекти.“


„След проведеното обучение мога да кажа, че получих яснота по въпросите, които имах и за отговори за които се колебаех.“

“Лекторът даде много и подходящи примери от практиката, което допринесе за усвояването на материала.”

“Добре структуриран материал и упражнения. Ценни детайли, необходими за всеки успешен ръководител проекти.”

“Казусите и поставените задачи бяха адекватни и полезни, постигна се екипна работа.”

“Интересни примери от световната практика по казусите, които разгледахме.”

“Организацията беше на много високо ниво.”

“Много високо ниво на обучението и на лектора, много съм доволен и изненадан приятно от това!”

“Благодаря за приятната атмосфера!”

„Продължавайте така! Отлично беше!“

„Курсът е изкючително полезен за работата ми, показа ми грешки и пропуски, които съм допускала. Уверена съм, че ефективността на работата и контрола значително ще се подобрят.“

„Доволен съм от организацията, беше достатъчно гъвкава.“


 

Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са: АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, БТБ България, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оптикс, Оскар-Ел, Община Варна, Община Пловдив, Община Велико Търново, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете Женерал Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group), CEED България, Трансат, Транс телеком, Уника Софтуеър-Сървис България, ЧЕЗ България.


С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 580 лв. (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: 470 лв. (без ДДС)

Колко е